Seznam projektů

Název projektu: „Společný rozvoj inkluze v Krnově“
Číst více

Název projektu: „Podpora inovativních metod vzdělávání"

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009757

Poskytovatel dotace:   MŠMT ČR

Název dotačního programu: OP VVV

Celkové výdaje projektu:      2.469.000,- Kč

Z toho dotace OPVK:            2.469.000,-  Kč

Žadatel:    Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín realizace:    1.9. 2018 - 31.8. 2020

Cíl projektu:

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů směrem k smysluplnému využívání ICT ve výuce, rozvoji čtenářské gramotnosti, prvků formativního hodnocení a podpoře inkluzivního vzdělávání.

Stručný popis projektu:

V rámci vybraných šablon projekt realizuje tyto vybrané aktivity

A  na základní škole:

2.II/2 Školní speciální pedagog

V rámci této aktivity bude na škole působit speciální pedagog na 0,5 úvazku, který bude mít za úkol zavést "Společné vzdělávání" a hlavně systém podpůrných opatření. Speciální pedagog bude diagnostikovat speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje na tvorbě plánů pedagogické podpory, nebo individuálního plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření. Speciální pedagog spolupracuje s pedagogy, zákonnými zástupci a poradenskými středisky.

2.II/3 Školní psycholog

V rámci této aktivity bude na škole působit školní psycholog na 0,5 úvazku, který se bude podílet na zavedení "Společného vzdělávání", podpůrných opatření a bude spolupracovat s pedagogy na tvorbě bezpečného a podnětného klimatu školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP  zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost v celkovém rozsahu 416 hodin

V rámci této aktivity projdou všichni pedagogičtí pracovníci školením zaměřeným na rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti (min. 8 hod.), další vzdělávání bude zaměřeno na prohlubování metod Hejného matematiky (min. 8 hod.). Obě školení budou rozšířeny o prvky formativního hodnocení. Cílem zvýšit jak čtenářskou a matematickou gramotnost žáků tak jejich kritické myšlení a vlastní zodpovědnost. 

2.II/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP zaměřené na inkluzi v celkovém rozsahu 16 hodin

V rámci této aktivity projdou všichni pedagogičtí pracovníci školením zaměřeným na rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti (min. 8 hod.), další vzdělávání bude zaměřeno na prohlubování metod Hejného matematiky (min. 8 hod.). Obě školení budou rozšířeny o prvky formativního hodnocení. Cílem zvýšit jak čtenářskou a matematickou gramotnost žáků tak jejich kritické myšlení a vlastní zodpovědnost. 

2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím mentoringu

V rámci této aktivity bude podpořeno zavádění formativního hodnocení formou skupinového a individuálního mentoringu. 

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání

Aktivita bude realizována 12 pedagogy, kteří do výukyzapojí iPady. Při výuce budou spolupracovat s koordinátorem ICT a s externím odborníkem.

 

B ve školní družině:

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP zaměřené na matematickou a čtenářskou gramotnost v celkovém rozsahu 168 hodin

V rámci této aktivity projdou všichni pedagogičtí pracovníci školením zaměřeným na rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti (min. 16 hod.), další vzdělávání bude zaměřeno na prohlubování metod Hejného matematiky (min. 8 hod.). Cílem je zvýšit jak čtenářskou a matematickou gramotnost žáků tak jejich kritické myšlení a provázat nenásilně a prakticky aktivity školy a zájmového vzdělávání.

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

V rámci této aktivity bude spolupracovat jedna paní vychovatelka s kolegyní na jiné škole.

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání

V rámci této aktivity využijí zapojení vychovatelé min. 1x týdně iPady při práci s dětmi. 

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD 

V rámci této aktivity bude v rámci ŠD pracovat 2 školní roky Klub deskových her a Badatelský klub.

2.V/13 Projektový den mimo ŠD

V rámci této aktivity zrealizuje každé oddělení ŠD jeden projektový den mimo ŠD.

Články:

Klub deskových her a zábavné logiky

       
 

Koordinace projektu ve škole:      Karel Handlíř

Číst více

Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Název dotačního programu: OP VVV

Celkové výdaje projektu: 196.340.524,43 Kč

Z toho dotace OPVVV: 166.889.445,76 Kč

Žadatel:    Moravskoslezský kraj

Termín realizace:    07. 2018 - 08. 2021

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj polytechnického vzdělávání, zvýšení didaktických dovedností pedagogických pracovníků a rozvoj matematické gramotnosti.

Stručný popis projektu:

Škola je zapojena do dvou aktivit projektu

1. Škola 4

Cílem této aktivity je zvýšení kvality didaktické práce pedagogů, podpora individualizace výuky a podpora matematické gramotnosti. Pro učitelé jsou přípravené zajímavé kurzy věnující novým výukovým metodám jako jsou projektové učení, badatelská výuka, konstruktivismus a další, projekt umožnil 4 pedagogům absolvovat kurz mentorských dovedností. Na žáky je zacílený kroužkem ICT zaměřeným na algoritmizaci ve kterých se využívají i roboti. Matematickou graotnost podporuje cvičení v prostředí ABAKU.

2. Podpora polytechnického vzdělávání

V rámci této aktivity se naši žáci úřastní exkurzí do průmyslových podniků v našem regionu a vyzkouší si své dovednosti při práci se stavebnicí Merkur

 

Články:

Reportáž TV Polar

       
       

Koordinace projektu ve škole:

                                                       aktivita 1:  Petr Studnička a Karel Handlíř

                                                       aktivita 2:  Kamila Koukolová a Hana Wiedemanová

Číst více

Název projektu:  "Matematické kluby"

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593

Doba trvání projektu:  od 1.1. 2017 do 31.12. 2019.

Pozice školy v projektu:  spolupracující škola

Předkladatel projektu: Nová škola o.p.s. ve spolupráci s H-mat o.p.s

Hlavním cílem projektu: je pilotně ověřit metodiky a obsahové náplně matematických klubů (MK) vedených Hejného metodou pro sociálně a kulturně heterogenní skupinu žáků.

Obsah projektu: Vytvořit a pilotně ověřit metodiku a obsah matematických klubů jako mimokurikulární aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ (konkrétně 1.-3- ročníku ZŠ) se zaměřením na žáky socioekonomicky znevýhodněné a z kulturně odlišného prostředí, za účelem podpory jejich matematické gramotnosti.Vzbuzením zájmu o matematiku (rozvoj vnitřní motivace, porozumění procházeným jevům, umožnění radosti z osobních objevů). Podpořením intelektuálního rozvoje dítěte (komunikace matematiky ústně i písemně, spolupráce ve skupině, analýza problémových situací, opravování si chyb. Vhodnou organizací a uspořádáním matematických klubů tak, aby byly atraktivní a motivující pro cílovou skupinu dětí.

Metodou akčního výzkumu identifikovat, specifikovat a ověřit principy úspěšné práce s žáky z akcentované cílové skupiny, včetně vytvoření souboru vhodných úloh a her, které podpoří aktivní zapojení těchto dětí do práce při hodinách matematiky, jejich porozumění zadávaným úlohám a širší sociální integraci ve třídě.

Umožnit přenos zkušeností ověřených principů a metodik práce s heterogenní skupinou účastníků matematických klubů z mimokurikulárních aktivit i mezi pedagogy 1. stupně ZŠ, kteří vyučují matematiku metodou výuky orientované na budování schémat (VOBS) v běžné výuce.

Projekt má 2 základní fázet:

1. fáze testování  metodiky 

Do této fáze bude zapojena naše škola - ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 a ZŠ Brno, Merhautova / Vranovská. Které budou od 1.2. 2017 - 31.12. 2017 společně testovat nově připravené metodiky. Testování bude probíhat v rámci matematického klubu, určeného pro žáky 1.-3. tříd, 1x týdně ve středu od 11:30 - 13:00 hod. Matematický klub povedou dva pedagogové a konzultovat s nimi bude odborník na žáky se SVP. Testována metodika bude zaměřena na žáky se SVP.

2. fáze ověřování metodiky

Od 1.1. 2018 do 31.12. 2019 se do testování zapojí dalších 7 matematických klubů v rámci celé České republiky. Společně pak budou pilotovat a ověřovat nově připravené metodiky. Ověřování bude probíhat v rámci matematického klubu, určeného pro žáky 1.-3. tříd, 1x týdně ve středu od 11:30 - 13:00 hod. Matematický klub povedou dva pedagogové a konzultovat s nimi bude odborník na žáky se SVP. Prostřednictvím pilotování této metodiky si chceme ověřit, že s Hejneho metodou mohou pracovat i žáci se SVP.

Aktivity:

1. Metodické a organizační setkání v Brně 7.1. 2017

2. Od 8.2. 2017 pravidelný provoz matematického klubu každou středu od 12:00 - 13:30 hod.

     
       

   

  Koordinátorka projektu ve škole:   Mgr. Eva Nevídalová

  Číst více

  Název projektu:  "Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy"

  Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589

  Doba trvání projektu:  od 1.11. 2016 do 31.10. 2019.

  Pozice školy v projektu:  spolupracující škola

  Předkladatel projektu:  Nová škola o.p.s.

  Hlavním cílem projektu: je zkvalitnění sytému vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti u socioekonom. znevýhodněných žáků prostřednictvím školních čtenářských klubů.

  Obsah projektu: Jak už sám název napovídá, smyslem tohoto projektu je ověřit fungování čtenářských klubů u žáků na druhém stupni základní školy. Ve spolupráci s 27 čtenářskými kluby v základních školách napříč celou Českou republikou, budeme hledat cesty jak nejlépe vzdorovat "čtenářské krizi", která je s nástupem puberty patrná téměř u všech čtenářů. 

  Ve škole bude každou středu od 14:00 - 15:30 hod. probíhat čtenářský klub, který je určen žákům 2. stupně základní školy. Čtenářský klub povedou souběžně paní učitelka s panem knihovníkem městské knihovny, který je také do projektu zapojen.

  Spolupracující školní čtenářské kluby budou podpořeby moderovanou kolegiální podporou od regionálních koordinátorek.

  Na naší základní škole  vznikne "centrum regionální podpory", které se bude snažit o šíření poznatků s vedením čtenářských klubů do nezapojených škol. V rámci této aktivity budeme organizovat odpolední setkání na různá čtenářská témata, která mají návaznost na klubovou práci, resp. cílený rozvoj čtenářství.

  Projekt má i výzkumný potenciál,  zahrnuje vstupní i výstupní vlnu dotazování, mapování rozvoje zkušeností klubových manažerů  a zjišťování dopadu klubové práce na velmi pozvolnou proměnu prostředí celé školy směrem k inkluzivnímu čtenářskému společenství.

  Součástí projektu budou i pravidelná autorská čtení a besedy se současnými dětskými autory.

  Informace o projektu

  Články o nás:

  Čtenářský klub na naší škole

  Vítejte ve čtenářském klubu

     
       

   

  Koordinátorka projektu ve škole:   Mgr. Marcela Rychtová


  Číst více

  Název projektu: „Rozvoj inkluzivního vzdělávání prostřednictvím inovativních metod a forem výuky"

  Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000967

  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000967CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000967CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000967

  Poskytovatel dotace:   MŠMT ČR

  Název dotačního programu: OP VVV

  Celkové výdaje projektu:      1.733.065,- Kč

  Z toho dotace OPVK:            1.733.065,-  Kč

  Žadatel:    Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

  Termín realizace:    15.8. 2016 - 14.8. 2018

  Cíl projektu:

  Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů směrem k aplikaci společného vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči žáků.

  Stručný popis projektu:

  V rámci vybraných šablon projekt realizuje tyto vybrané aktivity:

  II/1.2 Školní speciální pedagog

  V rámci této aktivity bude na škole působit speciální pedagog na 0,5 úvazku, který bude mít za úkol zavést "Společné vzdělávání" a hlavně systém podpůrných opatření. Speciální pedagog bude diagnostikovat speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje na tvorbě plánů pedagogické podpory, nebo individuálního plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření. Speciální pedagog spolupracuje s pedagogy, zákonnými zástupci a poradenskými středisky.

  II/1.3 Školní psycholog

  V rámci této aktivity bude na škole působit školní psycholog na 0,5 úvazku, který se bude podílet na zavedení "Společného vzdělávání", podpůrných opatření a bude spolupracovat s pedagogy na tvorbě bezpečného a podnětného klimatu školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

  II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin

  V rámci této aktivity projdou všichni pedagogičtí pracovníci školením v rozsahu 80 hodin, zaměřeném na rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení prostřednictvím programu RWCT. Tato konstruktivistická metoda zaměřená na kritické čtení a psaní se pak postupně bude zařazovat do výuky většiny předmětů, s cílem zvýšit jak čtenářskou gramotnost žáků tak jejich kritické myšlení.

  II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ

  V rámci této aktivity bude podpořeno zavádění nových metod a forem výuky v oblasti čtenářské gramotnosti (zavádění programu RWCT) a matematické gramotnosti (zavádění Hejného matematiky) prostřednictvím spolupráce pedagogů, kteří nově zavádějí výše uvedené metody a pedagogů, kteří již s aplikací těchto metod mají zkušenosti. Při spolupráci se využívá metod mentoringu.

  Články:

  Když se učitelé učí

  Koordinace projektu ve škole:      Karel Handlíř

  Číst více

  Název projektu: „Rozvíjíme se prostřednictvím čtení a komunikace"

  Poskytovatel dotace:   MŠMT ČR

  Název dotačního programu: OP VK Oblast podpory 7.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

  Celkové výdaje projektu:      780 744,- Kč

  Z toho dotace OPVK:            780 744,-  Kč

  Cíl projektu:

  Cílem projektu je zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti a komunikačních dovedností v anglickém jazyce žáků na Základní škole Krnov, Janáčkovo nám.17.

  Stručný popis projektu:

  V rámci vybraných šablon projekt realizuje tyto vybrané aktivity:

  1.  Zavedení Dílen čtení

  Dílny čtení jsme zavedli do všech ročníků ve vzdělávacím předmětu Český jazyk, jako prostředku rozvoje čtenářské gramotnosti a zvýšení zájmu o čtenářství. V rámci této aktivity bylo nakoupeno více jak 900 knih. Ve třídách vznikly  třídní knihovničky, které mají minimálně 30 titulů. Jedenkrát týdně v rámci hodin JČ probíhá dílna čtení. Video

  Dílny čtení aneb čteme úplně všichni

  Dílny čtení také ve 2.C

  4.  Realizace zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky. V rámci této aktivity vycestovalo na zahraniční jazykově vzdělávací pobyt do Londýna celkem 45 žáků. Ti se v rámci pobytu seznámili s reáliemi Velké Británie a absolvovali 9 vyučovacích hodin jazyka anglického na místní jazykové škole. Video

  Britský deník

  Žadatel:  ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

  Termín realizace: 1.7. 2015 - 31.12. 2015

  Koordinace projektu ve škole:      Karel Handlíř

  Číst více

  Název projektu: „Rozvoj technických dovedností pomocí robobotů"

  Poskytovatel dotace:   MŠMT ČR

  Název dotačního programu: OP VK Oblast podpory 7.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

  Celkové výdaje projektu:      204 112,- Kč

  Z toho dotace OPVK:            204 112,-  Kč

  Cíl projektu:

  Cílem projektu je zvýšení kvality technického vzdělávání na Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17.

  Stručný popis projektu:

  V rámci vybraných šablon projekt realizuje tuto aktivitu:

  1.  Rozvoj technických dovedností žáků prostřednictvím robotických stavebnic Lego

  Z projektu jsme zakoupily 10 robotických stavebnic LEGO s rozšiřujícím příslušenstvím, se kterými v hodinách praktických činností žáci 9. ročníku realizují pilotní výuku. V rámci projektu bude vytvořena základní metodika pro vzdělávací blok zaměřený na stavbu a programování robotů, který je součastí předmětu Praktické činnosti.

  Video: Roboti v Akci

  Video: Roboti ve škole

  článek: Roboti ve škole

  Žadatel:  ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

  Termín realizace: 1.9. 2015 - 31.12. 2015

  Koordinace projektu ve škole:      Veronika Pazderová

   

  Číst více

  Název projektu:  "Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově"

  Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000170

  Doba trvání projektu:  od 1.7. 2016 do 30.6. 2019.

  Pozice školy v projektu:  partner s finanční účastí

  Předkladatel projektu:   Reintegra 

  Hlavním cílem projektu: je podpora kvalitního vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

  Obsah projektu: Projekt se zaměřuje na aktivity podporujcí kvaitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které tak budou vyrovnávat jejich vzdělanostní rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu. Těchto cílů bude dosaženo díky realizaci níže uvedených aktivit, ve spolupráci 10 partnérů (Město Krnov, MŠ Slunečnice Krnov, ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2, ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4, ZŠ Krnov, Žižkova 3, ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, SPgŠ a SZŠ Krnov, Armáda spásy, Eurotopia, Slezská diakonie.

  Projekt je složen ze tří základních aktivit:

  1. Předškolní vzdělávání

  V průbě hu realizace této klíčové aktivity budou realizovány programy s cílem připravit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu.

  Konkrétní činnosti této aktivity:

  - zajištění provozu předškolního Centra podpůrné péče v SVL pro děti se sociálním znevýhodněním, podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole,
  - činnosti zaměřené na rozvoj prosocionálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí,
  - vzdělávací aktivity pro rodiče v oblasti rané péče, metodická práce rodičů s jejich dětmi,
  - poradenství rodinám v oblasti vzdělávání dítěte, podpora rodinám při jednání s organizacemi zaměřenými na poskytování vzdělávacích a sociálních služeb,
  - spolupráce předškolního Centra s partnerskou mateřskou školou Slunečnice a ostatními mateřskými školami v Krnově v oblasti výměny praktických zkušeností práce s cílovou skupinou,
  - pravidelná setkávání účastníků platformy I. pro téma Předškolní vzdělávání.

  2. Prevence školního neúspěchu

  V průběhu této klíčové aktivity budou realizovány programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělání.

  Konkrétní činnosti této aktivity:

  - činnosti zaměřené na doučování dětí v rodinách a neformálních klubech (doučovací kluby NNO, doučovací klub na internátě SŠ),
  - volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, gramotnosti a smysluplného využití volného času žáků,
  - činnost tzv. peer tutoringu - starší kamarád/starší žák zajišťuje motivaci a studijní podporu žáka,
  - doučovací kluby na školách (4 ZŠ, 1 SŠ),
  - podpora žáků prostřednictvím školních asistentů,
  - školní poradenská pracoviště personálně zajištěna školním psychologem, speciálním pedagogem a sociálním pedagogem,
  - pilotní ověření nové pozice koordinátora inkluze ve škole,
  - spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzívního vzdělávání,
  - podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky a se zástupci sociálních služeb,
  - workshopy pro rodiče v rozsahu minimálně 1x za školní pololetí po dobu realizace projektu,
  - pravidelná setkávání účastníků platformy II. pro téma Prevence školní neúspěšnosti.

  3. Rozvoj pracovníků ve vzdělávání

  Prostřednictvím této aktivity bude zajištěn rozvoj pracovníků ve vzdělávání, konkrétně metodická podpora při práci s heterogenní skupinou.

  Konkrétní činnosti této aktivity:

  - zajištění činnosti pedagogického konzultanta v oblasti rozvoje inkluzívního vzdělávání přímo v prostředí školy (MŠ, 4ZŠ, SŠ),
  - supervize pedagogických pracovníků (MŠ, 4ZŠ, SŠ),
  - individulní koučing,
  - účast na kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

  Cílovou skupinou projektu jsou:

  ·         žáci základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami

  ·         pracovníci škol

  ·         rodiče žáků

  Partneři projektu:

  1. Armáda Spásy www.armadaspasy.cz/krnov
  2. Slezská Diakonie www.slezskadiakonie.cz
  3. Reintegra www.reintegra.cz
  4. Eurotopia www.eurotopia.cz 
  5. ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2 www.zs1krnov.cz
  6. ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4 www.zs2krnov.cz
  7. ZŠ Krnov, Žižkova 3 www.zs4krnov.cz
  8.    ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17      www.zs5krnov.cz
  9. MŠ Slunečnice Krnov www.ms-slunecnice.info 
  10. SPgŠ a SZŠ Krnov www.spgs-szs.cz 
  11. Město Krnov www.krnov.cz 

   

  Koordinátor projektu ve škole:   Mgr. Karel Handlíř


  Číst více

  Název projektu:  "Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově"

  Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.2.00/47.0004

  Doba trvání projektu:  od 1.9. 2014 do 30.6. 2015.

  Pozice školy v projektu:  partner s finanční účastí

  Předkladatel projektu:    Město Krnov

  Hlavním cílem projektu: je zajistit rovné příležitosti ke vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Specifickým cílem projektu: je rozšířit komplexní program podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, který je zaměřený především na odstranění bariér ve výuce, v přístupu ke vzdělání a na prevenci předčasného odchodu těchto žáků ze systému vzdělávání.

  Obsah projektu: Projekt spočívá v zajištění specifické individuální vzdělávací přípravy, asistenčních služeb a poradenství na území města Krnova pro 250 dětí a žáků se SVP, především se sociokulturním znevýhodněním ze sociálně vyloučených lokalit. V rámci projektu bude v Krnově vytvořena komplexní systematická síť sedmi podpůrných doučovacích klubů a centra podpůrné péče pro předškolní děti, která bude napomáhat odstraňovat bariéry v rovném přístupu ke vzdělávání. Během realizace projektu vznikne pět nových doučovacích klubů při základních školách a neziskových organizacích a bude podpořena další činnost dvou stávajících doučovacích klubů a centra podpůrné péče. Doučovací kluby tak budou rovnoměrně rozmístěny po celém území města. Během realizace projektu budou rovněž uspořádány dva vzdělávací semináře v oblasti specifik při práci s dětmi a žáky se SVP pro 50 pedagogů a asistentů pedagogů a dále budou na základních školách podpořeny asistenční a poradenské služby pro žáky se SVP.

  Komplexní program podpory je složen ze čtyř aktivit:

  1. Vytvoření komplexní systematické sítě podpůrných vzdělávacích klubů

  Škola zřizuje doučovací klub K5 , který je umístěn přímo ve škole a pracuje, takříkajíc na zakázku učitelů, s žáky se SVP. Dále spolupracujeme s doučovacím klubem K9 umístěným v odloučené lokalitě na ulici Vrchlického a doučovacím klubem Slezské Diakonie na náměstí Míru.

  2. Vzdělávací semináře pro zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga

  Celkem 21 našich pedagogů absolvovala dva 8 hodinové kurzy zaměřené na problematiku práce s dětmi se SVP a jejich hodnocením. 

  3. Rozšíření poradenských a asistenčních služeb na základních školách

  Ve škole pracuje od září asistent pedagoga, který je přímo určen pro práci s dětmi se SVP a pomáhá s integrací romských žáků. Z projektu je také hrazen Speciální pedagog, který konzultuje problematiku vzdělávání konkrétních žáků se SVP s učiteli, asistenty pedagoga, pracovníky doučovacích klubů, rodiči a pomáhá také samotným žákům. Sestavuje ve spolupráci s výše uvedenými osobami také interní plán tzv. Mapu pokroku.

  4. Podpora předškolních dětí se sociokulturním znevýhodněním při přechodu z MŠ doZŠ

  Škola spolupracuje také s Dětským podpůrným centrem, které se zaměřuje na práci s předškoláky, kteří žijí v odloučené lokalitě.

  Cílovou skupinou projektu jsou:

  ·         žáci základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami

  ·         pracovníci škol

  ·         rodiče žáků

  Partneři projektu:

  1. Armáda Spásy www.armadaspasy.cz/krnov
  2. Slezská Diakonie www.slezskadiakonie.cz
  3. Reintegra www.reintegra.cz
  4. ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2 www.zs1krnov.cz
  5. ZŠ Krnov, Smetanův okruh 4 www.zs2krnov.cz
  6. ZŠ Krnov, Žižkova 3 www.zs4krnov.cz
  7.    ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17      www.zs5krnov.cz

   

  Koordinátor projektu ve škole:   Mgr. Karel Handlíř


  Číst více

  Název projektu:  Rozvoj a podpora škol pro využití ICT ve výuce

  Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.3.00/51.0001

  Doba trvání projektu:  od 1.10. 2014 do 31.7. 2015.

  Pozice školy v projektu:  Partner s finanční účastí

  Předkladatel projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o

  Finanční podíl partnera:   520.800,- Kč bez DPH

  Hlavním cílem: je zlepšení kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce, a to formou 3 klíčových aktivit.

  Specifické cíle projektu: projekt chce podpořit pedagogy k efektivnímu využití ICT ve výuce za pomocí dotykových zařízení a didaktických oborových školení a navést je k moderním přístupům a metodám ve výuce. Projek má za cíl integraci dotykové technologie do výuky tak, aby se technika přizpůsobila výuce a sloužila pedagogovi. Aktivity projektu cíleně povedou pedagoga k individualizaci výuky, digitalizaci, interaktivitě, on-line testování.

  Aktivity projektu:

  B1 Moderní trendy využití ICT ve výuce, využití stávajících ICT školy, cloudové služby, sdílení ...
  B2 Tablet jako nástroj ve výuce, základní ovládání tabletů, použití a využití ...
  B3 Oborové didatiky práce s tablety v konkrétních předmětech (ČJ, AJ, M, F, PŘ), tvorba výukových materiálů a psychologie

  V rámci projektu škola pořídí 20 tabletů pro pedagogy. 

  Cílovou skupinou projektu jsou: pedagogové školy

  Koordinátor projektu ve škole:   Mgr. Hana Wiedemanová (2. stupeň), Mgr. Eva Nevídalová (1. stupeň)


  Číst více

  Název projektu:   Spolu to zvládneme VIII.

  Poskytovatel dotace:  Moravskoslezský kraj

  Název dotačního programu: Podpora aktivit v oblasti prevence rozikových projevů chování pro školní rok 2016/2017 ŠMS/P

  Výdaje na projekt celkem:   117.000,- Kč

  Z toho dotace MSK:               80.000,- Kč

  Popis projektu:

  Pro úspěšný výchovně vzdělávací proces je potřeba příznivého klimatu školy a bezpečí, ve kterém má každý žák své místo, má se komu svěřit a o koho se opřít. Tento projekt má za cíl nastartovat a rozvinout dlouhodobou systematickou spolupráci mezi třídními kolektivy a rozvoj osobnosti žáků, jejich vzájemnou toleranci a spolupráci. Projekt je zaměřen na pomoc žákům vymezit se vůči negativním projevům sociálně patologických jevů. Projekt se realizuje z části na práci daného třídního kolektivu vedeného svým třídním učitelem a z části na partnerství konkrétní 1. třídy s konkrétní 6. třídou, které trvá čtyři roky a je zaměřeno na spolupráci, pomoc a osvojení si určité zodpovědnosti a vzorového chování. Do projektu se každý rok zapojí třídní učitelé prvních a šestých tříd, koordinátorka projektu a školní psycholog. Společně zajisťují startovací program pro první a šesté ročníky a při seznamování s dětmi poskytnou odbornou podporu. Projekt se skládá s těchto klíčvých aktivit:

  1. Adaptační kurz pro žáky 1. tříd

  2. Adaptační kurz pro žáky 6. tříd

  3. Navázání partnerství 1. a 6. třídy

  4. Akce partnerských tříd (1.-9. třídy)

  5. Domečky

  6. Školní projekty zaměřené na spolupráci a vzájemné poznání

  7. Příprava na partnerství pro žáky 5. tříd

  Projekt je dlouhodobý, v každém roce se do něj zapojí žáci prvních a šestých tříd startovacím pobytovým kurzem „ Spolu to zvládneme“. Dnes jsou do projetu zapojeni všichni žáci školy. Každý rok  výsledky hodnotíme a upravovujeme metody a formy tak aby postihovaly co nejširší okruh potencionálních problémů.

   

  Mediální prezentace:

  6.A to spolu zvládla

  Střípky z adapťáku

  Prvňáčci to skvěle zvládli

  Mám svého prvňáčka

  Šesťáci na návštěvě u prvňáků

  Pevnost Boyard

  Žáci učitelem

  Turisti to spolu zvládli

  Hodina se čtvrťáky

  Společně na rozhlednu a za krtkem

  Třídy 1.A a 6.A to spou opět zvládly

  Den zdatnosti

   

   

  Vedoucí projektového týmu:  Karel Handlíř

   

  Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem

  Číst více
  Archivy