Našich 5P

VÍTEJTE NA “PĚTCE“ V KRNOVĚ!

Jsme vám a vašim dětem otevřeni!

Jsme školou, jejímž posláním je vytvářet kvalitní podmínky pro rozvoj svých žáků.

V minulosti i dnes je naše škola spojena s hledáním a uplatňováním inovativních cest ve vzdělání. Víme, že každá doba klade na vzdělání jiné nároky a našim cílem je pružně reagovat a připravovat naše žáky co nejlépe nejen na další studium, ale také na život jako takový.

Zaměřujeme se na moderní metody výuky, které u dětí rozvíjí kvality potřebné pro uplatnění v digitálním věku – schopnost řešit problémy, nacházet nová řešení a spolupracovat, rozvíjíme jejich sebedůvěru a samostatnost. Vytváříme otevřenou školu, kde jsou žáci, pedagogové a rodiče spolupracujícími partnery.

MÁME VŠECH 5P!

PODNĚTNÉ A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

PEDAGOGOVÉ, KTEŘÍ SE STÁLE ROZVÍJÍ

POKROKOVÉ A MODERNÍ METODY VÝUKY

PODPORUJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PESTRÁ NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

PODNĚTNÉ A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

Úkolem školy je připravit pro žáky co nejlepší podmínky k jejich rozvoji

Jsme školou s vynikající vybaveností. Oba školní pavilony jsou moderně rekonstruovány, jsou velmi světlé, prostorné a bezbariérové.

Všech 27 kmenových tříd je vybaveno interaktivními tabulemi a výškově nastavitelným nábytkem a učitelským PC.

Disponujeme odbornými učebnami pro chemii, fyziku, počítačovou učebnou a jazykovou laboratoří. Při pracovní výchově využíváme cvičnou kuchyň a technickou dílnu. Mladí umělci jistě ocení skvěle vybavenou odbornou učebnu pro výtvarnou výchovu a hudební výchovu.

JAZYKY

Učebna pro výuku jazyků je vybavena 16 pracovními stanicemi se sluchátky a učitelským ovládacím panelem umožňujícím poslech, odposlech, konverzaci ve skupinách, atd.

 ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Učebny jsou kaskádovitě uspořádány, vybaveny ergonomickým nábytkem a moderními přístroji – např. počítači, elektronovým mikroskopem ……

IT učebna je vybavena 16 žákovskými PC připojenými k internetu, v učebně je speciální PC s televizním a rozhlasovým studiem (digitální střižna, mixážní pulty, kondenzační mikrofony, videokamera, digitální fotoaparát…)

 UMĚLECKÁ VÝCHOVA

Mladé umělce si hýčkáme – učebna hudební výchovy je vybavena klavírem a přenosnou poloprofesionální ozvučovací aparaturou s bezdrátovým mikrofonem, televizí, karaoke, mixážním pultem, CD, DVD, video přehrávačem. Výtvarníci ocení prosvětlený prostor učebny s nastavitelným sklonem stolů a vybavením pro různé výtvarné techniky.

 PRAKTICKÁ VÝUKA

Pro praktickou výuku dovedností disponuje škola dílnou, která je dobře vybavena ručním nářadím a plnohodnotnou cvičnou kuchyní.

 ČTENÁŘSTVÍ

Na naší škole věnujeme velkou pozornost rozvoji čtenářství. Každá třída na druhém stupni je vybavena miniknihovničkou, která slouží žáků nejen ve výuce a o přestávkách, ale mohou si knížky zapůjčit také domů. Žáci druhého stupně využívají prostory čtenářského klubu s knihovnou, sedacími vaky a interaktivní tabulí.

 SPORT

Sportovci u nás naleznou skvělé zázemí! Přímo v areálu školy se nachází velká sportovní hala, plně vybavena pro řadu sportů včetně lezecké stěny. Bezprostřední blízkosti leží dvě venkovní hřiště – velké sportovní a malé s herními prvky.

 VYBAVENÍ PROSTOR ŠKOLY

Oba pavilony školy i sportovní hala jsou vybaveny bezbariérovým přístupem a výtahem. Žákům e k dispozici školní bufet, mléčný automat, malá odpočinková zahrada a venkovní učebna matematiky.

PEDAGOGOVÉ, KTEŘÍ SE STÁLE ROZVÍJÍ

Dobře učit může jen ten, kdo se sám vzdělává

Jsme si vědomi toho, že stejně jako svět kolem nás, také pedagogika a psychologie se neustále vyvíjí a přináší nové poznatky vedoucí k větší efektivitě vzdělávacího procesu. Abychom mohli kvalitně vyučovat, sami se pravidelně vzděláváme a aplikujeme nové poznatky a zkušenosti do výuky. Každá inovace je u nás podpořena kvalitní a dlouhodobou přípravou – studiem, praxí, sdílením zkušeností. Nejefektivnějším učením pedagogů je sdílení dobré praxe a zkušeností. Proto spolupracujeme s dalšími školami, které jsou stejně aktivní jako my. Pro odbornou veřejnost (pedagogy) u nás realizujeme tři centra kolegiální podpory:

Centrum kolegiální podpory pro rozvoj čtenářství – každý měsíc sdílíme zkušenosti a nápady s pedagogy dalších 8 škol v našem regionu.

Regionální konzultační centrum pro žákovské parlamenty „škola prodemokracii“
– organizujeme vzdělávací akce pro koordinátory školních parlamentů a vedoucí pracovníky, vedeme regionální konference.

Centrum kolegiální podporu asistentům pedagoga – zaměřujeme na odborný rozvoj pedagogických asistentů

POKROKOVÉ A MODERNÍ METODY VÝUKY

Připravujeme žáky na život a výzvy 21. století s důrazem na rozvoj dovedností

MATEMATIKA

„Matematika není jen o počítání, je to královna věd, jejíž plody potřebujeme ve všech oblastech lidského konání.“

Matematickou gramotnost nechápeme pouze jako zvládnutí počítání. Jsme přesvědčení, že je přínosné osvojit si komplexní dovednost matematicky uvažovat, argumentovat, komunikovat, vidět problémy a nacházet jejich řešení.

Matematiku vyučujeme Hejného metodou. Jde o komplexní metodu, založenou na 12 vzdělávacích principech složených do uceleného konceptu tak, aby děti objevovaly matematiku samy a s radostí. Vychází ze 40 let výzkumu a experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Matematikou zdatnost naši žáci uplatňují v různých situacích – jsou komunikativnější, dokáží se poučit z chyb, jsou sebevědomější, schopni samostatného úsudku.

 TECHNOLOGIE

„Žijeme v období 4. průmyslové revoluce, v digitálním věku – potřebujeme umět ovládat technologie“

Jsme si vědomi důležitosti rozvoje digitální a informační gramotnosti. Při výuce vedeme žáky tak, aby ICT chápali jako skvělý nástroj pro přístup k informacím, k učení a vlastnímu rozvoji, při čemž klademe důraz na kritické myšlení. Pro výuku ICT je škola nadstandardně vybavena – používáme notebooky, iPady, interaktivní tabule s Apple TV. Současně také zavádíme e-learning – žáci se mohou do různých předmětů připravovat online. K dispozici jsou jim výukové materiály, kontrolní testy, lekce k procvičování probírané látky.

K učebnicím a pracovním sešitům tak mohou používat další informační zdroje.

 ČTENÍ

„Čtenářsky gramotnými se staneme, jen když budeme číst.“

Číst učíme žáky genetickou metodou. Tato metoda respektuje přirozený vývoj dětí, je založena na suhře čteného a pochopeného, tedy na pochopení významu slov a textu. Takto se čtenářské dovednosti žáků lépe rozvíjí, děti jsou v první třídě již kolem Vánoc schopny číst text s velkými písmeny.

Čtenářské dovednosti rozvíjíme cíleně od první třídy – ve všech ročnících jedenkrát týdně, během čtenářských dílen. Zde vytváříme klidný prostor pro čtení a sdílení čtenářských zážitků. Každá třída prvního stupně disponuje třídní mini knihovničkou, děti si mohou knihy půjčovat i domů. Podporujeme čtení o přestávkách a také v hodinách, pokud mají žáci splněné své úkoly.

Rozvojem čtenářské gramotnosti se nevěnujeme pouze v hodinách jazyka českého, ale ve všech předmětech tím, že do výuky zařazujeme metody kritického čtení a psaní (RWCT).

399311-PCOPLU-587

PODPORUJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

„Každý jsme jiný a každý potřebujeme jinou podporu k tomu, abychom rostli. Pokud jsme spolu, můžeme se to naučit.“

Již od roku 2010 se snažíme být maximálně otevřeni všem žákům.

Pečlivě vybíráme a do výuky zařazujeme takové metody a formy práce, které nám umožňují pracovat individuálně s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Ať už to jsou žáci nadaní, nebo žáci s různým stupněm znevýhodnění.

Provozujeme doučovací kluby jak ve škole, tak v dalších lokalitách města. Přímo na škole může žák využít každý den v ranních hodinách doučovacích hodin českého a anglického jazyka, matematiky,….

Ve škole funguje školní poradenské centrum, kde mohou žáci, rodiče i pedagogové využít pomoci:

 • výchovného poradce,
 • školního psychologa,
 • speciálního pedagoga,
 • sociálního pedagoga,
 • preventisty.

PESTRÁ NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

Jsme velkou školou s velkými možnostmi

ŠKOLNÍ PARLAMENT SRDCE ŠKOLY

„Potřeba být prospěšný, chrání člověka od lakoty, závisti či dokonce nenávisti.“

Našim žákům nabízíme možnost pracovat v žákovském parlamentu či třídní samosprávě a zapojit se tak aktivně do dění ve škole.

Cílem žákovského parlamentu, kterému členové dali název „Srdce školy“, je vychovávat žáky vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a altruismu.

Snažíme se vést žáky k zájmu o prostředí, ve kterém se pohybují a žijí a k uvědomění, že i oni se mohou aktivně podílet na jeho zlepšení.

 SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY

Pro naše žáky během školního roku připravujeme mnoho zajímavých soutěží – sportovní, vědomostní či talentové. Mnoho úspěšných řešitelů školních kol matematických, zeměpisných, biologických či jazykových soutěží postupuje do okresních či krajských kol.

Významných úspěchů dosahují v krajských i republikových soutěží naši šachisté.

614927-PNJJVX-348

 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Věnujeme velkou pozornost pestré nabídce volnočasových aktivit pro naše žáky. Mnoho zájmových kroužků mohou navštěvovat v rámci činností školní družiny – např. jazykový krouže, kreativní dílny, vaření, badatelský kroužek, deskové hry, vybíjenou, šachy pro 1. a 2. třídu, sportovní pohybové hry.

Přímo ve sportovní hale se pak nabízí další aktivity:

 • minivolejbal a volejbal (SLEZSKÁ ORLICE)
 • horolezectví (AVATAR)
 • atletika (ČLOVÍČEK)
 • florbal (ORCA)
 • sálová kopaná
 • badminton
 • stolní tenis

zajímavým zpestřením nabídky je šachový oddíl ŠACHY KRNOV, školní pěvecký sbor JANÁČKOVO BRUMENDO, novinářský kroužek, hudební soubor SAH, školní rádio, break dance.

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina nabízí několik oddělení s pestrým odpoledním programem – s dětmi sportujeme, tvoříme, navštěvujeme zajímavé akce, saunu, kino.

Každoročně organizujeme pro žáky lyžařský kurz a letní příměstský tábor.