Školní řád

Desatero správného chování žáka

Chovám se tak, abych dodržoval pravidla společenského chování a vycházel s lidmi.

1. Pravidlo

Po příchodu do školy se v šatně přezuji, do učebny přicházím nejpozději v 7:55 hodin a dodržuji zasedací pořádek.

2. Pravidlo

Na lavici si připravím věci potřebné na následující hodinu. Chybí-li mi nějaké pomůcky, omluvím se na začátku hodiny učiteli.

3. Pravidlo

Vypnu mobilní telefon, MP3, MP4 a během vyučovací hodiny neruším její průběh, nejím, nepiji, nežvýkám.

4. Pravidlo

Dodržuji pravidla slušného chování v jednání s učiteli, spolužáky a ostatními zaměstnanci školy.

5. Pravidlo

Škola a třída je můj prostor, jsem za něj zodpovědný a proto se o něj starám tak, abych se zde cítil já i mí spolužáci příjemně.

6. Pravidlo

Vím, že kouření, užívání alkoholických nápojů, držení, distribuce a užívání návykových látek je zakázáno a tento zákaz dodržuji.

7. Pravidlo

Nenosím do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Chráním zdraví své i spolužáků.

8. Pravidlo

Pomáhám slabším a postiženým spolužákům, po případě ostatním občanům.

9. Pravidlo

Upozorním třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného vyučujícího na projevy rasismu a šikanování ve škole.

10. Pravidlo

Dodržuji zásady kulturního chování, zdravím učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby a také mimo školu nepoškozuji dobrou pověst školy.

Za hrubé porušení zásad chování žáka je považováno:

1) Úmyslné způsobení škody na cizím majetku, krádež nebo podvod.

2) Vulgární chování k vyučujícím a zaměstnancům školy.

3) Úmyslné narušení vzájemného soužití tím, že jinému vyhrožuje násilím nebo ubližuje na zdraví, šikanuje druhého nebo se k němu chová hrubě.

4) Požívaní alkoholických nápojů, kouření a držení, distribuce a užívání návykových látek, cigaret, vaporizérů (el. cigaret) a energetických nápojů.

Uvedené zásady jsou spolu se školním řádem závazné a platné pro všechny žáky a tito jsou povinni se podle nich řídit. Dojde-li k porušení těchto zásad ze strany žáků,  může následovat výchovné opatření, respektive snížení známky z chování podle klasifikačního řádu. Škola bude vymáhat náhradu za úmyslně vzniklou škodu.

Celé znění školního řáduDoplňující kriteria k výchovným opatřením a klasifikaci chování