Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, zřízené dne 01. ledna 2006 na základě usnesení RM Krnova č. 1632/71 ze dne 29. listopadu 2005.

ČLÁNEK 1

Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a tímto jednacím řádem.

ČLÁNEK 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen školské rady nejpozději 14 dní před jejím zasedáním. Schůze svolává předseda nebo kterýkoliv člen školské rady formou pozvánky prostřednictvím elektronické pošty.

ČLÁNEK 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající a je uveden na pozvánce. Vychází přitom z povinnosti uložené školské radě zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitele školy či zřizovatele školy.

ČLÁNEK 4

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

ČLÁNEK 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jím pověřeného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

ČLÁNEK 6

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při volbě předsedy, stanovení jednacího řádu, schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, včetně navrhování změn těchto dokumentů. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

ČLÁNEK 7

O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady a ověřuje ho předseda. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis se rozesílá všem členům školské rady elektronickou poštou. Zápis z jednání školské rady je zveřejněn na webových stránkách školy v sekci Školská rada – zápisy a usnesení. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.

ČLÁNEK 8

Školská rada bude na webových stránkách školy v sekci Školská rada – zápisy a usnesení, zveřejňovat zápisy z jednání a tím informovat zákonné zástupce, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí těchto informací budou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písmo b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písmo a),e), f),g) a h) školského zákona.

ČLÁNEK 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

ČLÁNEK 10

 Tento jednací řád byl schválen a nabývá účinnosti dne 24.6.2021.

V Krnově dne  24.6. 2021

Ing. arch. Zuzana Matelová

předseda školské rad