Školní psycholog

Školní psycholog:
Mgr. et Bc. Veronika Ježková PhD.

Telefon: +420 774 429 001

E-mail: [email protected]

Konzultace:

středa   8:00 – 12:00
čtvrtek  8:00 – 15:30
(nutná předchozí e-mailová nebo telefonická domluva)

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.

V rámci diagnostiky a depistáže se jedná zvláště o diagnostiku při výukových a výchovných problémech žáků, depistáž a diagnostiku nadaných dětí, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy.

Mezi konzultační, poradenské a intervenční práce školního psychologa patří například: Péče o integrované žáky, individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení…), krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce, prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.), techniky a hygiena učení (pro žáky), skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a třídního učitele, individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání, konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí, pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

g

Dále je to metodická práce a vzdělávací činnost jako metodická pomoc třídní učitelům, pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení), spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními, metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, besedy a osvěta (zákonným zástupcům), dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; administrativa, prezentační a informační činnost.

 

Kdy je a kdy není, potřeba informovaného souhlasu zákonného zástupce

 

Školní psycholog je financován z prostředků projektu „Podpora inovativních metod vzdělávání“.