Speciální pedagog

Speciální pedagog:

Mgr. Petra Dimitriu

aaaaaaa[email protected]

Konzultační hodiny:  čtvrtek 14:00 – 16:00 hod.

Ve škole pracuje na pozici speciálního pedagoga na plný úvazek.

Mgr. Kateřina Nováková

[email protected]

Ve škole pracuje na pozici učitelky, její odbornosti v oblasti speciální pedagogiky využíváme k zajištění předmětu speciální pedagogické péče.

Mgr. Veronika Matelová Nováková

[email protected]

Konzultační hodiny:  čtvrtek 14:00 – 16:00 hod.

Ve škole pracuje na pozici speciálního pedagoga na plný úvazek.

Mgr. Svatava Olejková

[email protected]

Konzultační hodiny:  čtvrtek 14:00 – 16:00 hod.

Ve škole pracuje na pozici speciálního pedagoga na 0,7 úvazku.

Úkolem speciálního pedagoga je výchova a vzdělávání dětí postižených různými znevýhodněními – tělesnými, smyslovými, zdravotními nebo poruchami učení. Na naší škole se speciální pedagog zaměřuje převážně na práci s dětmi se specifickými poruchami učení.

Specifické poruchy učení (SPU) mohou být jednou z příčin školních neúspěchů a  mají velmi širokou škálu symptomů. Projevují se různými potížemi při porozumění řeči, čtení, psaní, počítání, neobratností, nepozorností, poruchami paměti. Rodiče si tento problém často uvědomují až při vstupu dítěte do školy. K nejčastějším specifickým vývojovým poruchám učení patří:

  • Dyslexie – specifická porucha čtení.Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými výukovými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence dítěte není snížena.
  • Dysgrafie – specifická porucha psaní, postižení grafomotorického projevu. Dítě píše ztěžka, neobratně, má problém zapamatovat si tvar písmen, písmo je neuspořádané a nečitelné.
  • Dysortografie – specifická porucha pravopisu. Projevuje se ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka při běžném vedení.
  • Dyskalkulie – specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly
  • ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

V případě nejasností nebo vznikajících problémů se rodiče mohou obrátit na třídního učitele nebo výchovného poradce.

Metodická pomoc pro pedagogy (ke stáhnutí):

Speciální pedagog je financován z prostředků projektu “Podpora inovativních metod vzdělávání”.