Sociální pedagog

Sociální pedagog:

Mgr. Kamila Ščudlová

[email protected]

konzultační hodiny: dle domluvy na tel. 608 843 354

Sociální pedagog:

Bc. Martin Klečka

[email protected]

Konzultační hodiny: dle domluvy na tel. 608 843 354

Mezi hlavní úkoly sociálního pedagoga patří např.:

 1. Podporuje zájem o vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků.
 2. Zajišťuje prevenci obtíží v oblasti chování žáků.
 3. V případě zájmu provádí vzdělávání pedagogů školy a zvyšování jejich povědomí v sociálních otázkách.
 4. Posiluje komunitní charakter školy.
 5. Spolupracuje s obcemi, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi.
 6. Provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci.
 7. Zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení.
 8. Vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou.
 9. Zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí/žáků (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita atd.).
 10. Poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky).
 11. Koordinuje ve spolupráci s karierovým poradcem kariérové poradenství, spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, vychovateli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce a organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím.
 12. Ve spolupráci s výchovným poradcem organizuje mentorské programy, exkurze, besedy, dny otevřených dveří.
 13. Zajišťuje podporu při přijímacím řízení (pomoc sociálně znevýhodněným žákům s agendou spjatou s přijímacím řízením – příprava a odesílání přihlášek, odevzdání zápisových lístků, odvolání a výběr náhradní školy).
 14. Spolupracuje na realizaci příležitostných tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů s preventisktou sociálně patologických jevů.
 15. Pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy.