O škole

„Škola, která tě chytne za srdce“ - Základní škola Janáčkovo náměstí Krnov

Jsme školou, jejímž posláním je vytvářet kvalitní podmínky pro rozvoj svých žáků.

V minulosti i dnes je naše škola spojena s hledáním a uplatňováním inovativních cest ve vzdělávání. Zaměřujeme se na moderní metody výuky, které u dětí rozvíjí kvality potřebné pro uplatnění v digitálním věku – schopnost řešit problémy, nacházet nová řešení a spolupracovat, rozvíjíme jejich sebedůvěru a samostatnost.

Každá doba klade na vzdělání jiné nároky a naším cílem je pružně reagovat a připravovat naše žáky co nejlépe nejen na další studium, ale také na život jako takový. Vytváříme otevřenou školu, kde jsou žáci, pedagogové a rodiče spolupracujícími partnery.

„Každý jsme jiný a každý potřebujeme jinou podporu k tomu, abychom rostli. Pokud jsme spolu, můžeme se to naučit.“

Již od roku 2010 se snažíme být maximálně otevření všem žákům. Pečlivě vybíráme a do výuky zařazujeme takové metody a formy práce, které nám umožňují pracovat individuálně s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Ať už to jsou žáci nadaní, nebo žáci s různým stupněm znevýhodnění.

Ve škole funguje školní poradenské centrum, kde mohou žáci, rodiče i pedagogové využít pomoci výchovného poradce, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, preventisty a kariérního poradce.

„Když vím, kde jsem a kam mám jít, mohu si naplánovat cestu a dojít k cíli“

Podporujeme zdravé sebevědomí a odpovědnost žáků. Proto postupně do výuky zařazujeme prvky formativního hodnocení. Díky němu si žák, učitel i rodič dokáže lépe uvědomit, kde se v danou chvíli žák nachází (co už ve výuce zvládl) a co ještě zvládnout musí. Tím u žáků rozvíjíme schopnost plánování, samostatnost, odpovědnost za své výsledky a v neposlední řadě tolik potřebnou schopnost spolupráce.

„Abychom se mohli respektovat, musíme se poznat.“

Cíleně budujeme bezpečné, podporující, spolupracující a partnerské klima ve škole. K tomu nám slouží projekt „Spolu to zvládneme“, který prostřednictvím adaptačních kurzů, třídních domečků, partnerství tříd prvního a druhého stupně, společných projektů a žákovské mediace, posiluje spoluzodpovědnost žáků za prostředí a klima tříd, skupin i školy jako celku.

„Čtenářsky gramotnými se staneme, jen když budeme číst.“

Číst učíme žáky genetickou metodou. Tato metoda respektuje přirozený vývoj dětí, je založena na souhře čteného a pochopeného – tedy na pochopení významu slov a textu. Takto se čtenářské dovednosti žáků lépe rozvíjí, děti jsou v první třídě již kolem Vánoc schopny číst text s velkými písmeny.

Čtenářské dovednosti rozvíjíme cíleně od první třídy – ve všech ročnících jedenkrát týdně, během čtenářských dílen. Zde vytváříme klidný prostor pro čtení a sdílení čtenářských zážitků. Každá třída prvního stupně disponuje třídní mini knihovničkou, děti si mohou knihy půjčovat i domů. Podporujeme čtení o přestávkách a také v hodinách, pokud mají žáci splněny své úkoly.

Rozvoj čtenářské gramotnosti se nevěnujeme pouze v hodinách jazyka českého, ale ve všech předmětech tím, že do výuky zařazujeme metody kritického čtení a psaní (RWCT).

 

„Matematika není jen o počítání, je to královna věd, jejíž plody potřebujeme ve všech oblastech lidského konání.“

Matematickou gramotnost nechápeme pouze jako zvládnutí počítání. Jsme přesvědčeni, že je přínosné osvojit si komplexní dovednost matematicky uvažovat, argumentovat, komunikovat, vidět problémy a nacházet jejich řešení.

Matematiku vyučujeme Hejného metodou. Jde o komplexní metodu, založenou na 12 vzdělávacích principech složených do uceleného konceptu tak, aby děti objevovaly matematiku samy a s radostí. Vychází ze 40 let výzkumu a experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Matematickou zdatnost naši žáci uplatňují v různých situacích – jsou komunikativnější, dokáží se poučit z chyb, jsou sebevědomější, schopní samostatného úsudku.

 

„Žijeme v období 4. průmyslové revoluce, v digitálním věku – potřebujeme umět ovládat technologie “

Jsme si vědomi důležitosti rozvoje digitální a informační gramotnosti. Při výuce vedeme žáky tak, aby ICT chápali jako skvělý nástroj pro přístup k informacím, k učení a vlastnímu rozvoji, přičemž klademe důraz na kritické myšlení. Pro výuku ICT je škola nadstandardně vybavena – používáme notebooky, iPady, interaktivní tabule s Apple TV.

Současně také zavádíme e-learning – žáci se mohou do různých předmětů připravovat online. K dispozici jsou jim výukové materiály, kontrolní testy, lekce k procvičování probírané látky. K učebnicím a pracovním sešitům tak mohou využívat další informační zdroje.

„Potřeba být prospěšný, chrání člověka od lakoty, závisti či dokonce nenávisti.“

Našim žákům nabízíme možnost pracovat v žákovském parlamentu či v třídní samosprávě a zapojit se tak aktivně do dění ve škole.
Cílem Žákovského parlamentu, kterému členové dali název „Srdce školy“, je vychovávat žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a altruismu. Snažíme se vést žáky k zájmu o prostředí, ve kterém se pohybují a žijí a k uvědomění, že i oni se mohou aktivně podílet na jeho zlepšení.

„To, co je za tebou a před tebou, je nic v porovnání s tím, co je v tobě“.

Chápeme jedinečnost každého žáka. Rozvoj vloh a talentů podporujeme v mnoha mimoškolních aktivitách – u nás si každý žák může vybrat z velkého množství sportovních kroužků, navštěvovat pěvecký sbor, jazykový či výtvarný kroužek, hrát v kapele, být novinářem, hrát šachy…

Také naše školní družina nabízí širokou škálu aktivit a zájmových kroužků. Pro žáky připravuje klub deskových her, badatelský klub, víkendové programy, organizuje lyžařské kurzy a letní tábory.

„Dobře učit může jen ten, kdo se sám vzdělává.“

Jsme si vědomi toho, že stejně jako svět kolem nás, také pedagogika a psychologie se neustále vyvíjí a přináší nové poznatky vedoucí k větší efektivitě vzdělávacího procesu. Abychom mohli kvalitně vyučovat, sami se pravidelně vzděláváme a aplikujeme nové poznatky a zkušenosti do výuky.

Každá inovace je u nás podpořena kvalitní a dlouhodobou přípravou – studiem, praxí, sdílením zkušeností.

„Věci, kterými jsme obklopeni nás obohacují a utváří.“

Naše škola nabízí příjemné prostředí, je nadstandardně a moderně vybavena.

Dva prostorné pavilony, velká a moderní tělocvična, počítačové a jazykové učebny, třídy vybavené interaktivními tabulemi s dataprojektory a kvalitním, výškově nastavitelným nábytkem, cvičná kuchyně, robotické stavebnice Lego, elektronické mikroskopy v odborné učebně, třídní mini knihovničky i klubová knihovna – to vše na děti čeká na naší škole.

Škola je vždy čistá a opravená. Máme kvalitní tým nepedagogických pracovníků, který zajišťuje maximální servis pro učitele, žáky i rodiče.

„Nečekáme, že nám někdo něco dá, ale aktivně vyhledáváme zdroje sami“

Aktivně vyhledáváme možnosti zapojení školy do projektů ESF, MŠMT, MSK a Města Krnova – díky nim financujeme stálý rozvoj školy. V předešlých letech jsme se soustředili na kvalitní materiální vybavení školy, v současné době plyne většina prostředků především do zkvalitňování vzdělávání žáků, rozvoje pedagogů a zavádění inovativních metod a forem výuky.

„To, co umíme předáváme dál a zároveň se inspirujeme tím, co k nám přijde.“

Nejefektivnějším učením pedagogů je sdílení dobré praxe a zkušeností. Proto spolupracujeme s dalšími školami, které jsou stejně aktivní jako my. Vedeme či jsme zapojeni v několika centrech kolegiální podpory:

Centrum kolegiální podpory pro rozvoj čtenářství – zde sdílíme zkušenosti a nápady s pedagogy dalších 8 škol v našem regionu.

Regionální konzultační centrum pro žákovské parlamenty „Škola pro demokracii“ – organizujeme vzdělávací akce pro koordinátory školních parlamentů a vedoucí pracovníky, vedeme regionální konference.

Centrum kolegiální podpory asistentům pedagoga – se zaměřuje na odborný rozvoj pedagogických asistentů.

 

„Spolupracující rodič je pro školu poklad.“

Jsme plně otevřeni spolupráci a komunikaci s rodiči žáků. Pravidelně připravujeme kurikulární odpoledne a dny otevřených dveří, rodiče mohou využít otevřených hodin a přímo během výuky se seznámit s tím, co a jak učíme.

Rádi využíváme odborných znalostí rodičů našich žáků a zveme je do vyučování, kde dětem představují svá povolání a zapojují se do výuky. Rodiče pravidelně informujeme o dění ve škole, pořádáme přednášky na téma výchovy a vzdělávání, nabízíme osobní konzultace.

Možnost zapojit se do rozvoje školy mají rodiče také v aktivním Klubu rodičů a nebo ve Školské radě.

„Přijďte se k nám všichni podívat …“

Snažíme se v maximální míře vytvořit otevřené a partnerské prostředí jak pro žáky, tak pro rodiče.

Na spoustu věcí jdeme trochu netradičně (ať je to Hejného metoda, RWCT či genetická metoda čtení), proto Vás srdečně zveme k návštěvě, při které se budete moci osobně seznámit s naší vizí moderní školy. S pedagogy si můžete domluvit individuální návštěvu hodiny, navštívit workshopy, dny otevřených dveří nebo „sobotní školu“.

Budeme rádi za Vaše postřehy a názory a na oplátku s Vámi rádi budeme sdílet naše zkušenosti a výsledky.

Těšíme se na Vás!