Kariérní a výchovné poradenství

Výchovná a kariérní poradkyně:

Mgr. Kamila Koukolová

Telefon: +420 554 617 588
Mobil:   +420 739 066 792
E-mail: [email protected]

Zajímavé odkazy pro volbu SŠ:  www.infoabsolvent.cz

06

Výchovný a kariérní poradce:

 • Spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence
 • Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a střediskem výchovné péče
 • Provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • Průběžně sleduje chování žáků podobu školní docházky
 • Pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů
 • Pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřadem práce
 • Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech
 • Podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření

Přihláška na SŠ ke stažení

Přijímací řízení ve školním roce 2023/24

Zajímavé odkazy pro volbu SŠ:

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí  z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Kariérní poradenství zahrnuje služby, jejíž cílem je pomáhat žákům a zákonným zástupcům při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci. Úkolem je pomoci žákům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce.