PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024

ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku můžete podat

 • elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita). Podrobnosti k ověření identity naleznete na https://info.identitaobcana.cz/idp/
 • po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis).
 • listinným formulářem (tzv. tiskopis).
 1. Elektronická přihláška
 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí podle priority pro přijetí.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a přijde Vám e-mail s potvrzením.
 1. Výpis ze systému
 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).
 • Pozvánka ke zkouškám přijde doporučeným dopisem.
 1. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce).

Určení priority jednotlivých škol:

   1. Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
   2. Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
   3. Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

! Pokud jste podali přihlášku do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí podle priority i tyto obory vzdělání.

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Termín podání přihlášek do 1. kola

Do 30. listopadu 2023 – podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Od 1. února do 20. února 2024 – podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po)– 4leté obory vzdělání a nástavby

16. a 17. dubna 2024 (Út, St)- víceletá gymnázia

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky:

29. a 30. dubna 2024 (Po, Út)- 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Případná školní část přijímací zkoušky se bude konat:

 • od 2. ledna do 15. ledna 2024 – talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění
 • od 15. ledna do 31. ledna 2024 – talentové zkoušky na konzervatořích
 • od 2. ledna do 15. února 2024 – talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou
 • od 15. března do 23. dubna 2024 – školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední škol

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky:

od 26. dubna do 5. května 2024 – pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

15. května 2024  ředitel střední školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

KDE se budou konat zkoušky?

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.
 • Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Počet přihlášek do 1. kola

V prvním kole můžete podat až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory), a až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (pokud jste je podali do 30. listopadu 2023).

Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit do dalších 3 oborů bez talentové zkoušky, budete tedy v přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 oborů.

Výběr škol na přihlášku – prioritizace

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle vaší priority. To znamená, že své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí “nad čarou” ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich.  Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.

Zvolený obor a pořadí je možné měnit do 20. února formou zpětvzetí přihlášky a podáním přihlášky nové.

Odvolání

Odvolat se je možné z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů postrádá smysl, protože všechna místa budou díky prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1  kole).

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů).

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou).

Bude zahájeno 20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Přihlášky je nutné podat do 24. května 2024

Od 8. do 12. června 2024 se budou konat talentové a školní přijímací zkoušky. Školní část přijímacích zkoušek se koná v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

21. června 2024 – ředitel střední školy zveřejní výsledky

Ve druhém kole přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Obory na přihláškách je nutno opět seřadit podle vámi požadovaného pořadí (prioritizace).

! Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru.

Uchazeč má možnost vzdát se přijetí stejně, jako v kole prvním.

TŘETÍ A DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu. Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy. Počet škol/oborů, na které se lze přihlásit, není omezen.

! Uchazeč nemůže být přijat na školy v dalším kole, pokud je přijat v jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

PŘIHLÁŠKU VYPLNÍTE A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Kamila Koukolová

 

Nejnovější příspěvky
Archivy