Společný rozvoj inkluze v Krnově

Realizace: 07. 2019 – 06. 2022.  Podpora vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Název projektu: „Společný rozvoj inkluze v Krnově”

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0010690

Poskytovatel dotace:   MŠMT ČR

Název dotačního programu: OP VVV

Celkové výdaje projektu:      21.208.460,37 Kč

Z toho dotace OPVK:              21.208.460,37  Kč

Žadatel:    Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín realizace:    1.7. 2019 – 30.6. 2022

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, dále dětí a žáků se SVP a žáků ohrožených školním neúspěchem, které pak bude vyrovnávat jejich rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu.

Stručný popis projektu:

Projektové aktivity podpoří především děti a žáky CS partnerských škol v oblasti sociální integrace, vč. začleňování romských dětí do vzdělávání na území města Krnova, které má sociálně vyloučené lokality. Dále budou podpořeni rodiče dětí, pracovníci a pedagogové škol a NNO projektu. V rámci projektu se zachová a rozšíří stávající systém partnerské sítě, mj. platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a budou realizovány workshopy pro rodiče a osvětové aktivity směrem k širší veřejnosti.

Klíčové aktivity:

 1. Předškolní vzdělávání

Aktivita má za cíl podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného  a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, a podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu těchto do mateřské školy. V rámci této aktivity bude podpora probíhat jak v obou partnerských mateřských školách, tak v neformálním předškolním centru přímo v SVL, do nějž budou docházet děti ze SVL, které by jinak žádnou MŠ nenavštěvovaly. Centrum připraví děti ze znevýhodněného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu a také pomůže mateřským školám se na vzdělávání těchto dětí připravit. Centrum bude spolupracovat i se všemi ostatními mateřskými školami v Krnově.

Pod aktivity, které budou mateřské školy a centrum realizovat:

2.2. Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v rámci předškolního vzdělávání a výchovy.

2.3. Rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do realizace aktivit.

2.5. Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní.

2.6. Poradenství a podpora rodičům při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotními službami.

2.7. Spolupráce s rodiči včetně jejich provázení informacemi o vzdělávacím systému ČR, jeho možnostech a příležitostech pro děti.

2.8. Spolupráce MŠ s dalšími institucemi, které se zaměřují na výchovu a péči o děti předškolního věku.

 1. Prevence školní neúspěšnosti

Cílem aktivity  je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí  v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. Aktivita se zaměřuje na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, ale také podporuje spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání.

Aktivita je rozdělena do dvou tematických bloků, z nichž jsme si vybrali následující podaktivity:

Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání:

3.1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,

3.4. Vzdělávací aktivity o prázdninách – cílem je zmírňování tzv. prázdninového propadu v učení,

3.5. Kroužky ve školách, které jsou primárně zaměřeny na rozvoj sociálních a personálních kompetencí a občanských kompetencí,

3.7. Kariérové poradenství – motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolaní s možností uplatnění.

Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání:

3.8. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání,

3.9. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání,

3.10. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, sociálními a zdravotními službami,

3.11. Podpora školních poradenských pracovišť ve zprostředkující a koordinující roli směrem k dalším subjektům vzdělávání v komunitě

3.13. Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti nebo pedagogickým/nepedagogickým pracovníkům,

3.15. Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole,

3.16. Výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj.

Partneři s finanční účastí:

 • Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Slunečnice, Krnov, příspěvková organizace
 • Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov
 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
 • Armáda spásy v České republice, z. s.
 • EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
 • Slezská diakonie
 • Město KRNOV

Fotky:

Média:

Doučovací kluby (ČT 24, 28.9. 2021)


Koordinace projektu:
      Mgr. Petra Piatková