Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020

 Přihlášky ke studiu na středních školách

 • Žáci obdrží 2 přihlášky ve škole. Na přihláškách bude uvedeno jméno a příjmení žáka a na zadní straně bude potvrzen prospěch za poslední tři pololetí školní docházky. Zákonný zástupce žáka vyplní přední stranu přihlášek. Obě budou stejné. Na škole uvedené první v pořadí bude žák v případě, že jde o maturitní obor, vykonávat jednotnou přijímací zkoušku v prvním termínu, na škole druhé v pořadí v druhém termínu.
 • Na vyplněnou přihlášku je nutné ještě dodat razítko lékaře a doložit lékařský posudek (vyžaduje-li to střední škola) a u těch, kteří budou dělat školní přijímací zkoušku (ne jednotnou z matematiky a jazyka českého), doplnit její termín. Žák může požádat třídního učitele o vypsání údajů na zadní straně přihlášky týkajících se jeho účasti v soutěžích reprezentujících školu. Spolu s údaji o místě a datu vyplnění přihlášky ji s podpisem rodiče doručí na střední školy zákonný zástupce buď osobně (doporučuji nechat si vystavit potvrzení o převzetí přihlášky) nebo poštou (raději doporučeně) do 1. března 2020. Pokud uchazeč podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, do 30. listopadu 2019. Podáním přihlášky do oboru s talentovou zkouškou není zrušeno právo podat dvě přihlášky do oborů bez talentové zkoušky.
 • Do prvního kola přijímacího řízení mohou žáci podat maximálně dvě přihlášky.
345891-PAIUHY-998

Přijímací řízení:

 • V přijímacím řízení do oborů s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 10. a 13. dubna 2020. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát. V prvním termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu na škole uvedené na přihlášce v druhém pořadí.
 • Střední škola zašle zákonnému zástupci uchazeče 14 dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky pozvánku k jejímu vykonání.
 • Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a lepší výsledek písemného testu z matematiky.
 • Jednotná zkouška se podílí na celkovém hodnocení 60%. Zbývajících 40% tvoří známky získané na základní škole za poslední tři pololetí, případně účast na soutěžích apod.
 • Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušku konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Ten je stanoven na 14. a 15. května 2020.
 • V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky. O konkrétním datu rozhoduje ředitel střední školy.
 • Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy do 31. ledna 2020, u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2019. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:
  1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  2. výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
  3. výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
  4. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Oznámení o přijetí nebo nepřijetí žáka:

 • U učebních oborů (bez jednotné přijímací zkoušky) zveřejní ředitel střední školy seznam přijatých uchazečů na webu školy a zákonným zástupcům nepřijatých žáků odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna 2020.
 • V případě studijních oborů (s jednotnou přijímací zkouškou) ukončí ředitel školy hodnocení do dvou pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, které testy opravuje. Poté zveřejní seznam přijatých i nepřijatých uchazečů..
 • Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
 • Dnem zveřejnění výsledků přijímacího řízení začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (viz níže).
 • Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně.
614927-PNJJVX-348

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek obdrží žáci na základní škole do 15. března 2020.
 • Musí být odevzdán na střední škole do deseti pracovních dnů
 • Zápisový lístek není možno vzít zpět a odevzdat v jiné střední škole. Výjimku tvoří pouze případ, kdy byl žák přijat na střední školu na základě odvolání nebo pokud odevzdal zápisový lístek po vykonání talentové zkoušky a zároveň podal přihlášku ke studiu 1. března a byl na střední školu přijat.
 • Pokud žák zápisový lístek na školu, která ho přijala,  nepošle v termínu, ztrácí nárok na přijetí.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí:

 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé a další kola přijímacího řízení:

 • Informace o konání druhého a dalších kol přijímacího řízení je možno zjistit na internetových stránkách jednotlivých středních škol. Počet dalších kol přijímacího řízení není omezen.
 • Počet přihlášek pro jednotlivá další kola není omezen.

Další informace naleznete na stránkách:

 • Ministerstva školství
 • Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT – připravuje a vyhodnocuje jednotné testy)
 • Moravskoslezského kraje

Mgr. Kamila Koukolová

výchovná poradkyně