Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Matematické třídy – historie

      Matematické třídy mají na naší škole dlouholetou tradici. První ročníky matematického zaměření vznikly již v roce 1981 – 1982. Do  tříd s matematickým zaměřením byli žáci vybíráni na základě úspěšnosti řešení speciálních matematických testů připravovaných vyučujícími matematiky a fyziky naší školy.Díky rozsáhlé informovanosti se podařilo do těchto ročníků získat ze 70-80% žáky dojíždějící z okolních obcí – z Města Albrechtic, Lichnova, Zátora, Brumovic a dalších. Přínosem takto sestavené třídy bylo širší srovnání znalostí žáků, jejich matematických dovedností a zvýšení úrovně celé třídy.

      Od roku 1991 jsou žáci přijímáni do specializovaných tříd na základě výsledků psychologických testů Pedagogicko-psychologické poradny v Bruntále. Tyto psychotesty hradí plně škola.

Charakteristika – výhody

      Žákům je kromě získávání vědomostí standardního rámce učiva základní školy umožněno rozšířit si učební látku do hloubky. Do výuky zařazujeme více hodin matematiky a informatiky. Vyučující podporují především snahu žáků vyniknout a oceňují jejich výraznou soutěživost a vzájemnou spolupráci. Bohaté zkušenosti děti získávají účastí na nejrůznějších soutěžích přírodovědného, humanitního i společenskovědního zaměření. Otevírá se jim takto možnost více se seberealizovat.

      Za obrovskou výhodu pro naše žáky považujeme rovněž skutečnost, že pracují pod vedením učitelů specializovaných na věkovou kategorii žáků 2. stupně základní školy. Odborný přístup vyučujících usnadňuje dětem komunikaci s nimi, žákům je poskytnut delší časový prostor rozmyslet si své zaměření na určitý obor a připravit se tak pozvolna na volbu budoucího povolání.

Následující

Archivy