Zápis z jednání 30.5. 2019

Zápis z jednání

Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Termín: 30.5. 2019

Místo: ředitelna

Čas: 16:00 hod

Přítomni:
Mgr. Petra Havlíčková, Mgr. Jiří Šiffner,Ing. arch. Zuzana Matelová, Ing. Pavel Čech, PhDr. Mgr. Jana
Koukolová Petrová,

Nepřítomen: Mgr. Zdeněk Obruča

Hosté: Mgr. Karel Handlíř – ředitel školy, Mgr. Hana Wiedmanová – koordinátor ŠVP

Program zasedání školské rady:
1. Představení nového člena školské rady Ing. Pavla Čecha (zástupce rodičů)
2. Aktualizace ŠVP Škola pro všechny
3. Informace o novém systému hodnocení ředitelů, kterým prošel pan Mgr. K. Handlíř
4. Strategický plán a vize do dalších let
5. Informace o pokračování projektu výstavby nové jídelny při ZŠJN
6. Diskuse

ad. 1
Členům školské rady byl představen nový člen pan Ing. Pavel Čech.

ad. 2
Školská rada schválila aktualizovaný školní vzdělávací program. O jeho změnách a úpravách nás
informovala paní Mgr. H. Wiedmanová.
Pro přijetí: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad. 3
Školská rada byla obeznámena s průběhem nového periodického hodnocení ředitelů, kterým úspěšně
prošel Mgr. K. Handlíř a kterého byla účastna Ing. arch. Zuzana Matelová jako zástupce ŠR byla
členkou hodnotící komise. Pozitivní hodnocení pana ředitele na nový systém. Mohl říci nejen své vize
ale také obeznámit hodnotící komisi o úspěších či problémech v jeho práci.

ad. 4
Pan ředitel představil své vize a strategický plán do dalších let svého působení na škole.
– postupné zavedení formativního hodnocení do výuky
– sjednocení kolektivu pracovníků
– propojení pedagogů, žáků, rodičů
– rozdělení některých kompetencí – přenesení z vedení na pedagogy

ad. 5
V současné době proběhlo zadání na úpravu studie a tvorbu projektové dokumentace na výstavbu
jídelny s vývařovnou v areálu školy. Návrh by měl zohlednit připomínky občanů, především reagovat
na problematickou dopravu v okolí školy. Realizace dopravních opatření by se mělo realizovat ještě
před samotnou výstavbou.

ad. 6
Diskuse:
– výsledky testování dětí v matematice – zlepšení výsledků oproti létům bez výuky Hejného
metodou
– využívání nových technologií ve výuce

– upozorňování na problémy spojené se sociálními médii a vlivy na žáky (nový dokument
Ahoj, je mi 12)
– příprava na povolání/praxe – systém praxí, stíňování profesí v místních firmách, profesní
volba (6. – 9. třída)
– připravované nové web. stránky školy

Usnesení:
1. ŠR schválila aktualizovaný školní vzdělávací program.

Úkoly:
1. Zjistit možnosti dalšího využívání testování žáků – profesní volba (regioAdvisor). (K. Handlíř)

 

Zapsala: Ing. arch. Zuzana Matelová                                                          Kontroloval: Mgr. Karel Handlíř

Archivy