Zápis z jednání 4.6.2020

Zápis z jednání
Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Termín: 4. 6. 2020
Místo: ředitelna
Čas: 16:00 hod

Přítomni:
Mgr. Petra Havlíčková, Mgr. Jiří Šiffner, Ing. arch. Zuzana Matelová, Ing. Pavel Čech,
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová

Nepřítomen: Mgr. Zdeněk Obruča

Hosté: Mgr. Karel Handlíř – ředitel školy

Program zasedání školské rady:
1. Pravidla pro hodnocení v období domácího vzdělávání – ŠR bere na vědomí
2. Zkušenosti s nouzovým stavem a domácí výukou žáků.
3. Pozvání na veřejné projednání studie dopravy v okolí školy a nové jídelny při ZŠJN.
4. Diskuse

ad. 1
Členům školské rady byla představena pravidla hodnocení v období domácího vzdělávání.
Školská rada bere na vědomí
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad. 2
Členové rady diskutovali s ředitelem školy o zkušenostech vzdělávání v době nouzového stavu a po
něm.
Problémy s komunikací mezi pedagogy a dětmi/rodiči byly jen v několika málo případech. Ve většině
případů se výuka na dálku vyřešila a žáci své úkoly plnili. Nouzový stav pomohl dětem se
samostatnou přípravou a využíváním informačních technologií při učení. Pedagogové si osvojili
nejednu novou možnost, jak využívat informační technologie ve své výuce či komunikaci.

ad. 3
Členové rady byli pozváni na veřejné projednání dopravní situace a nové výstavby jídelny při ZŠJN,
které se uskuteční dne 30. 6. 2020 ve sportovní hale při ZŠJN od 17:00 hodin.

ad. 4
Diskuse:
– výhody a nevýhody vzdělávání během nouzového stavu a jak by šlo některé prvky či vzniklé
situace využít při výuce i nadále
– nouzový stav opět ukázal nevýhody malé jídelny mimo budovu školy
– nyní je možné využívat stravování jen pro omezený počet žáků z celkového počtu
navštěvujících nyní školu

Zapsala: Ing. arch. Zuzana Matelová                                         Kontroloval: Mgr. Karel Handlíř

Nejnovější příspěvky
Archivy