Historie školy

Budova naší školy byla  dostavěna o prázdninách 1961 a 4.9.1961 byl slavnostně zahájen provoz nově vzniklé Základní devítileté školy na Janáčkově náměstí v Krnově. V nových budovách se nacházelo 17 učeben a 14 odborných učeben a byly určeny pro žáky 6.-9. ročníků, kterých bylo  462 ve 12ti třídách, zbývajících pět učeben sloužilo třídám 1.-5. ročníků. Ke škole patřila  i budova na Albrechtické ulici č. 106, kde bylo umístěno 7 učeben  1.-5. ročníků. Ve všech 11ti třídách bylo  341 žáků. Celkem tedy školu navštěvovalo 803 žáků. Prvním ředitelem školy se stal  pan Vladimír Zetek. Tělocvična k zahájení školního roku byla hotova pouze v hrubé stavbě, spojovací chodby s pavilony se začínaly budovat, dokončeny byly k zahájení následujícího školního roku 1962/1963.Vedle tělocvičny bylo vybudováno škvárové hřiště. Ve stejném školním roce získala škola budovu školní jídelny a družiny na Albrechtické ulici č.2.

Ve školním roce 1979/80 bylo dokončeno nové školní hřiště na Janáčkově náměstí. Od školního roku 1983/84 byla na škole zřízena poprvé 5.třída s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Od roku 1987 je pro žáky posledních ročníků pravidelně pořádána návštěva a poznávání našeho hlavního města Prahy. Od roku 1989/90 se škola postupně začala vybavovat počítači.

V roce 2005 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce obou budov ZŠ na Janáčkově náměstí. K budově bylo dostavěno patro, nově byla  vybudována  spojovací chodba mezi pavilony. Od školního roku 2007/2008 jsou na ZŠ Janáčkovo náměstí poprvé umístěny všechny třídy od prvního do devátého ročníku.  V současné době má škola moderně vybavenou učebnu fyziky a chemie, dvě učebny výpočetní techniky, moderní kuchyňku, dílnu pro výuku technických prací a školní bufet . 

                                                                                    Hana Janáková

Předchozí

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy