Specifické poruchy učení

     Naše škola věnuje pozornost také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky, kteří jsou na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny zařazeni v rámci integrace do běžných tříd a mají diagnostikovanou některou ze specifických poruch učení. Na základě odborného posudku je jim vypracován individuální vzdělávací plán, který upravuje náplň učiva, metody, pomůcky i způsob klasifikace.     

      Žáci se specifickými poruchami učení docházejí na hodiny nápravy, kde je jim věnována zvýšená pozornost a individuální přístup. Hodiny probíhají pod vedením dyslektické asistentky, která má speciálně pedagogické vzdělání a jejich náplní je speciálně pedagogická terapie ( rozvoj pozornosti a paměti, poznávacích procesů, slovní zásoby, práce s textem), ale také procvičování aktuálního učiva.     

      Specifické poruchy učení ( SPU) mohou být jednou z příčin školních neúspěchů a  mají velmi širokou škálu symptomů. Projevují se různými potížemi při porozumění řeči, čtení, psaní, počítání, neobratností, nepozorností, poruchami paměti. Rodiče si tento problém často uvědomují až při vstupu dítěte do školy. K nejčastějším specifickým vývojovým poruchám učení patří: 

      Dyslexie – specifická porucha čtení.Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými výukovými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence dítěte není snížena. 

      Dysgrafie – specifická porucha psaní, postižení grafomotorického projevu. Dítě píše ztěžka, neobratně, má problém zapamatovat si tvar písmen, písmo je neuspořádané a nečitelné. 

      Dysortografie – specifická porucha pravopisu. Projevuje se ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka při běžném vedení. 

      Dyskalkulie – specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly

      ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou 

      V případě nejasností nebo vznikajících problémů se rodiče mohou obrátit na třídního učitele, dyslektického asistenta či výchovného poradce.

Předchozí

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy