Školní psycholog

 

  • Základní informace

 

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a  etickým kodexem školního psychologa.

V rámci diagnostiky a depistáže se jedná zvláště o diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků, depistáž a diagnostiku nadaných dětí, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy.

Mezi konzultační, poradenské a intervenční práce školního psychologa patří například: Péče o integrované žáky, individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení…), krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce, prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.), techniky a hygiena učení (pro žáky), skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a třídního učitele, individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání, konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí, pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Dále je to metodická práce a vzdělávací činnost jako metodická pomoc třídní učitelům, pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení), spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními, metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, besedy a osvěta (zákonným zástupcům), dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; administrativa, prezentační a informační činnost.

 

Mgr. Veronika Ježková                      [email protected] 

Telefon:            +420 739 122 436 

Přítomnost ve škole:

      

čtvrtek 8:00 – 8:45  a 14:00 – 15:30 

Archivy