Cesta odpadu

Název projektu:   Cesta odpadu

Poskytovatel dotace:  MŠMT ČR

Název dotačního programu: Podpora EVVO ve školách v roce 2009

Výdaje na projekt celkem:   136 032 Kč

Z toho dotace MŠMT ČR:      107 932 Kč

Popis projektu:

Projekt Cesta odpadu se realizuje za aktivní spolupráce Žákovské rady školy, která je tvořena starosty všech tříd a koordinátory projektu. Společně vytvoří plán třídění odpadu. Plán bude obsahovat osvětovou, motivační a instruktážní část, část věnující se organizaci třídění, monitoringu, kontroly a pravidelného vyhodnocování dosaženého stavu. Na tyto činnosti bude navazovat  návštěva třídící linky a závodů využívajících recyklovatelné suroviny. Zaměříme na sběr víček z PET lahví, které  pomohou nadaci podporující děti s diabetem a třídění papíru a plastu.

Vedoucí projektového týmu:   Mgr. Eva Nevídalová

Nejnovější příspěvky
Archivy