Provozní řád školní jídelny

Přihlašování strávníků

Rodiče přihlašují dítě ke stravování před začátkem školního roku, dále pak dle potřeby

rodiny během školního roku.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování jsou povinni odevzdat v kanceláři ŠJ.

 

1.Platby a vyúčtování obědů

kategorie 1. 7-10 let 19,- Kč

kategorie 2. 11-14 let 21,- Kč

kategorie 3. nad 15 let 23,- Kč

 

Dítě je zařazeno do kategorie dle věku, který dosáhne v daném školním roce.

Stravné se hradí předem poštovní poukázkou, inkasním příkazem sporožira (0800), nebo trvalým příkazem z účtu ostatních bank.

Pokud strávník nemá zaplaceno do 10. dne v daném měsíci, má školní jídelna právo tohoto strávníka na základě zákona 561/2004 Sb., § 35 ze stravování vyřadit !

Každá pozdní platba musí být konzultována s vedoucí nebo účetní ŠJ !

Poštovní poukázky k úhradě stravného na následující měsíc obdrží žáci ve škole, a to nejpozději 15. v měsíci.

 

2.Vyzvednutí stravenek

Všichni strávníci si vyzvednou stravenky na následující měsíc v kanceláři účetní a to posledních 5 pracovních dní před koncem měsíce, a to podle upozornění na nástěnce. Stravenky jsou vydány na základě zaplacené složenky, TP, nebo platby sporožirem.

Inkasní platba sporožirem – se provádí 13. den v měsíci, jeho vyúčtování a příští inkaso se provádí následující měsíc 13.

 

Zálohová platba pro všechny kategorie činí: 400,– Kč

 

Číslo sběrného účtu u ČS a.s. 0100013861/0800 ,souhlasu k inkasu obdržíte v kanceláři účetní. Platby trvalým příkazem z ostatních bank musí být převedeny na účet školní jídelny číslo: 7233771/0100 nejpozději do 25. v měsíci, na měsíc následující. Vyúčtování u trvalých příkazů se provádí 2x ročně.

Odpočty za odhlášenou stravu (pouze při platbě složenkou) se provádí vždy o jeden měsíc později (tzn. přeplatek za září je odečten v poštovní poukázce na listopad).

 

3.Odhlašování obědů – tel. 554616218

Odhlašování obědů se provádí vždy 1 pracovní den předem do 14.00 hodin. Po 14.00 hodině nebude brána žádná odhláška a přihláška, týkající se následujícího dne. Při telefonickém odhlašování obědů je nutné nahlásit číslo, jméno a příjmení strávníka. Při osobní odhlášce strávník odevzdá příslušnou stravenku.

 

Školská zařízení zabezpečují hmotnou péči /stravu/ pro žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole /zákon č.561/2004 Sb., §119.

V době prázdnin a po dobu nemoci strávníka (kromě prvního dne nepřítomnosti ve škole) -vyhl.107/2005Sb., §4, odst.9, n e l z e odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu zvýšenou o věcnou a mzdovou režii. Na základě dokladu o zaplacení této z v ý š e n é částky v kanceláři ŠJ, obdrží rodiče oběd ve výdejně. Toto rovněž platí u těch případů, kdy dítě chodí do školy, ale rodiče pravidelně oběd odebírají do jídlonosičů a odnášejí ze školní jídelny.

 

Cena oběda – změna kalkulace 1.4.2010

 

kategorie 1. 7 -10 let 53,-Kč

kategorie 2. 11 -14 let 55,-Kč

kategorie 3. nad 15let 57,-Kč

 

– všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašována automaticky. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada (finanční) neposkytuje, žáci přestupující na jinou školu – vždy nahlásí ukončení stravování, a to nejpozději k poslednímu dni školní docházky, z důvodu finančního vyrovnání (vrácení přeplatku stravného či zrušení inkasního nebo trvalého příkazu)

U vycházejících žáků 9. tříd, kteří platí stravné složenkou, si strávník musí odhlásit předem

a to do určitého data ty dny z května, června, o kterých předem ví, že nepůjde na oběd.

 

/školní výlety, poslední školní den apod./ Pozdější odhlášky nebudou provedeny. Přeplatky budou vráceny zvlášť v květnu a v červnu.

 

4.Výdej obědů

 

Výdej obědů probíhá v době 11.30 – 14.00 hodin

 

V ý d e j n a  p r o  ž á k y

a/ 11.30 – 12.00 hodin výdej do jídlonosičů /první den nemoci žáka/

b/ 12.00 – 14.00 hodin výdej pro strávníky ZŠ

Vý d e j n a  p r o  c i z í  st r á vn í ky

a/ 11.30 – 12.00 hodin výdej do jídlonosičů, výdej pro konzumaci u stolu

Oběd bude vydán pouze na základě platné – stravenky, bez stravenky se oběd nevydá. Pokud strávník příslušnou stravenku nemá, vyzvedne si v kanceláři náhradní lístek.

 

– v prostorách jídelny v přízemí se zdržují pouze strávníci, kteří mají zaplacen

oběd /případný doprovod čeká na chodbě jídelny/

– žáci po příchodu do ŠJ odloží svršky v šatně,

– strávníci dodržují hygienu v jídelně i na toaletách

– do jídelny vstupují v klidu, spořádaně a po jídelně neběhají

– při čekání na stravu stojí v řadě, nesedají ani neodkládají nic na parapetní desky oken

– neotvírají okna, nepoškozují zařízení ŠJ

– strávníci neničí nádobí, příbory a ostatní vybavení ŠJ

– úmyslně zničené věci musí nahradit, popř.zaplatit

– platí přísný zákaz odnášení nádobí a příborů z jídelny

– při konzumaci oběda strávníci nehlučí, udržují čistotu u stolu a dbají pokynů vykonávajícího

dozoru

– strávník se po obědě nezdržuje v jídelně, zasune židli, odnáší použité nádobí, slupky od

ovoce odhodí do odpadkového koše

– po obléknutí se nezdržuje v prostorách jídelny, na chodbě ani v šatně, neprodleně opustí ŠJ

– za opakované hrubé porušení provozního řádu ŠJ bude strávník ze stravování vyloučen

– dozor v jídelně provádí zaměstnankyně školní jídelny

– při úrazu, který se přihodil v jídelně, vyplní protokol ředitelka ŠJ

– v šatně strávníci nenechávají cenné věci a peníze, případnou ztrátu projedná strávník s

ředitelkou školní jídelny

– povinností každého strávníka je seznámit se s provozním řádem školní jídelny

 

Dotazy a připomínky přijímá vedoucí školní jídelny (po dobu její nepřítomnosti účetní ŠJ).

Tento provozní řád obdrží rodiče (strávník) každý rok při přihlašování ke stravování.

 

P l a t n o st „Provozního řádu jídelny“ je od 1.4. 2010

 

Růžena Stašová

ředitelka školní jídelny

 

Archivy