Aktivita 1

Aktivita 1

Příprava a zahájení realizace modulu "Rozšíření nabídky asistenčních služeb" 

Období realizace: měsíc 1-3  

Cílem tohoto modulu je zajištění rovných příležitostí ve vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování základních pracovních návyků zaměřených především na domácí přípravu, zlepšení jejich studijních výsledků  a odstranění pocitu nedůvěry ke vzdělání a školním aktivitám. S tím také souvisí osvojení si požadovaných znalostí a kompetencí, které by žáci měli v průběhu školní docházky zvládnout. 

Cíle aktivity:

a) Připravit modul "Rozšíření nabídky asistenčních služeb".

b) Zahájit realizaci modulu. 

Popis realizace:

a) V rámci této aktivity bude připraven modul Rozšíření nabídky asistenčních služeb, který bude obsahovat výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti poskytované žákům se sociokulturním znevýhodněním doma i ve škole. Pro tento modul bude zajištěn terénní pracovník. Cílem terénního pracovníka bude zlepšit kvalitu života žáků se sociokulturním znevýhodněním předcházením nebo snížením rizik souvisejících s jejich způsobem života. Dále pak lépe se orientovat v sociálním prostředí žáků doma i ve škole a vytvářet vhodné podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Terénní pracovník bude vykonávat především výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zaměřené na žáky a jejich rodiče.

Konkrétně bude provádět tyto činnosti:

– diagnostikovat ve spolupráci se školou vzdělávací deficity žáka,

– diagnostikovat rodinné a sociální zázemí žáka,

– pomáhat při vyučování žáků a podílet se na zmírňování jejich nerovností ve vzdělání,

– působit jako prostředník mezi školou, Centrem návazné péče a rodinou žáka,

– podílet se na řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků,

– být pravidelně v kontaktu s rodinou žáka.

 

b) Od 2. měsíce bude zahájena realizace modulu a začnou být poskytovány služby terénního pracovníka. Konkrétním výstupem této aktivity bude:

– Vytvořený modul Rozšíření nabídky asistenčních služeb. 

– Podepsaná pracovní smlouva s terénním pracovníkem. 

Za aktivitu projektu je zodpovědný terénní pracovník. Na přípravě a realizaci této aktivity se bude podílet celý realizační tým.

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy