Ustavující schůze 26.4.2012

Zápis z jednání

Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Termín:   26.4.2012

Místo:      ředitelna

Čas:        16:00 hod.

Program ustavující schůze školské rady:

1. Seznámení členů s právy a povinnostmi školské rady a legislativními změnami platnými od 1. 1. 2012
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba předsedy Školské rady při ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17
4. Ustavení zapisovatelky
5. Stanovení termínů zasedání školské rady
6. Diskuse

Přítomni:
Mgr. Kamila Lukszová, Mgr. Eva Nevídalová, Ing. Stanislava Halířová, Mgr. Josef Tobiášek, Mgr. Pavel Moravec

Nepřítomen:
Ing. Jaromír Foltýn,

Host:  Mgr. Karel Handlíř – ředitel školy

ad. 1

Přítomné ředitel školy Karel Handlíř seznámil s právními normami školské rady a legislativními změnami platnými od 1.1. 2012.

ad. 2

Ředitel školy vyvolal diskusi o návrhu jednacího řádu. Členové školské rady schválili jednací řád Školské rady

Pro přijetí:   5   Proti:  0   Zdržel se: 0 

ad. 3

Ředitel školy vyvolal diskusi a vyzval přítomné k navržení předsedy Školské rady při ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17.
Návrhy:  Mgr. Josef Tobiášek
Školská rada zvolila předsedou Mgr. Josefa Tobiáška

Pro přijetí:   5   Proti:  0   Zdržel se: 0 

ad. 4

Ředitel popřál novému předsedovi k úspěšnému plnění úkolů koordinátora práce Školské rady. Dále požádal o zřízení funkce zapisovatele, jehož úkolem bude zhotovovat ze schůzek zápisy, které budou přeposlány všem členům ŠR a řediteli školy.
Funkci zapisovatelky byla pověřena Ing. Stanislava Halířová.

ad. 5

Ředitel školy požádal ŠR o stanovení termínů jednání s prosbou, zahrnout do plánu říjen a duben.
ŠR je shodla na termínech říjen a duben vždy ve čtvrtek od 16:00 hod. Přesné termíny budou upřesněny min. 14 dní před schůzkou.
– hlavním tématem schůzky v říjnu 2012, budou povinné dokumenty školy (Výroční zpráva, Plán práce)

ad. 6

Diskuse

• Zábradlí na schodištích školy – zajistí ředitel ve spolupráci s Ing. Foltýnem
• Bufet – ŠR byla informována o zlepšení stavu nabízených produktů
• Auta před školou – po žákovské kampani pokleslo množství aut, v poslední době se opět zvyšuje
• Ředitel představil plán využití ploch mezi pavilóny a kolem školy (venkovní učebna, relax parčík a EVVO cvičná zahrada
• Informace o využívání pracovníků veřejné služby a zajištění chodu venkovního hřiště

Usnesení:

1. ŠR schválila jednací řád ŠR
2. ŠR zvolila předsedu ŠR – Mgr. J. Tobiáška

Úkoly:

1. ředitel  zajistit zvýšení zábradlí

 

Zapsal:     Karel Handlíř    

Schválil:   Josef Tobiášek

Nejnovější příspěvky
Archivy