Spolu to zvládneme popáté

„Spolu to zvládneme“ je název školního projektu, který je zaměřen na diagnostiku nových třídních kolektivů, rozvoj spolupráce, dobré komunikace a tvorbu bezpečného klimatu školy. Je jednou z možností, jak předcházet sociálně patologickým jevům na škole. Hroutýmovou spoluprací se rozvíjí součinnost dětí a upevňují se vzájemné vztahy v kolektivu.

 „Spolu to zvládneme“ je název školního projektu Základní školy na Janáčkově náměstí, který je zaměřen na diagnostiku nových třídních kolektivů, rozvoj spolupráce, dobré komunikace a tvorbu bezpečného klimatu školy. Je jednou z možností, jak předcházet sociálně patologickým jevům na škole. V průběhu měsíce září proběhly třídenní adaptační pobyty žáků 6. tříd, v měsíci říjnu pak jednodenní adaptační dny prvňáků. Hroutýmovou spoluprací se rozvíjí součinnost dětí a upevňují se vzájemné vztahy v kolektivu.

V posledním říjnovém týdnu se společně setkali prvňáci se svými staršími kamarády ze šestých tříd. Každý šesťák si našel svého prvňáka, kterému bude pomáhat v dalších letech školní docházky. Vznikla tak dlouhodobá spolupráce starších s mladšími.

Do tohoto projektu jsou kromě žáků zapojeni i jejich třídní učitelé spolu s pedagogy preventivního týmu, kterými jsou paní Klimenková a paní Nevídalová. Velký dík patří vedení školy a správním zaměstnancům, kteří se podílejí na zdárném průběhu všech akcí, konaných v rámci tohoto programu.

za kolektiv učitelů Jitka Klimenková

Archivy