Zápis z jednání 22.2. 2018

Zápis z jednání

Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

 

Termín:        22.2. 2018

Místo:            ředitelna

Čas:                16:00 hod.

 

Program prvního zasedání školské rady:

1. Přivítání a vzájemné seznámení členů

2. Schválení jednacího řádu

3. Volba předsedy

4. Diskuze (dokumenty, plán schůzek, otázky)

5. Prohlídka školy

 

Přítomni:

Mgr. Petra Havlíčková, Mgr. Jiří Šiffner, Mgr. Zdeněk Obruča, PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová,

Ing. arch. Zuzana Matelová,

Nepřítomen: Ing. Stanislava Halířová – nemoc

                 

Host:          Mgr. Karel Handlíř – ředitel školy

ad. 1

Přivítání členů ŠR, stručné vzájemné seznámení.

ad. 2

Ředitel školy vyvolal diskuzi o návrhu jednacího řádu. Členové školské rady schválili jednací řád Školské rady.

Pro přijetí:    5                 Proti:            0                 Zdržel se:     0       

        

ad. 3

Ředitel školy vyvolal diskuzi a vyzval přítomné k navržení předsedy Školské rady při ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17.

Návrhy: Ing. arch. Zurana Matelová

Školská rada zvolila předsedou: Ing. arch. Zuzanu Matelovou

Pro přijetí:    5                 Proti:            0                 Zdržel se:     0       

ad. 4

Ředitel popřál novému předsedovi k úspěšnému plnění úkolů koordinátora práce Školské rady. Dále požádal o zřízení funkce zapisovatele, jehož úkolem bude zhotovovat ze schůzek zápisy, které budou přeposlány všem členům ŠR a řediteli školy.

Funkci zapisovatelky byla pověřena: Ing. Stanislava Halířová

 

ad. 5

Ředitel školy požádal ŠR o stanovení termínů jednání s prosbou, zahrnout do plánu říjen a duben.

ŠR se shodla na termínech říjen, duben a dle potřeby, vždy ve čtvrtek od 15:30 hod. Přesné termíny budou upřesněny min. 14 dní před schůzkou.

–          hlavním tématem schůzky v říjnu 2018, budou povinné dokumenty školy (Výroční zpráva, Plán práce)

ad. 6

Ředitel seznámil školskou radu se studií přístavby stravovacího provozu a její kalkulací.

ad. 7

Ředitel seznámil ve zkratce z hlavními úkoly na kterých škola v současné době pracuje (rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti) a které chce do budoucna rozvíjet (formativní hodnocení, polytechnická výuka).

ad. 8

Ředitel provedl členy školské rady po škole a seznámil je s podmínkami, ve kterých výuka probíhá.

Usnesení:

  1. ŠR schválila jednací řád ŠR
  2. ŠR zvolila předsedu ŠR – Ing. arch. Zuzanu Matelovou

Úkoly:

 

Zapsal: Mgr. Karel Handlíř                                                                                       Schválil: Ing. arch. Zuzana Matelová

Archivy