Matematiku učíme Hejného metodou

Tedy, lépe řečeno, učíme matematiku prostřednictvím metody výuky orientované na budování schémat, kterou sestavil prof. Milan Hejný.

K zařazení Hejného metody do výuky matematiky jsme přistoupili po mnoha letech hledání, protože jsme nebyli spokojeni s úrovní matematické gramotnosti našich žáků. Vyzkoušeli jsme různé způsoby podpory tradičního vyučování, většinou jen s krátkodobým či nevýrazným dopadem. Dlouhá léta jsme byli „matematickou“ školou a rádi bychom měli právě matematiku ve štítu i nadále.

Než jsme výuku matematiky touto inovativní metodou na naší škole zavedli, věnovali jsme velkou pozornost kvalitní přípravě pedagogů. Ta zahrnovala min. 80 hodin teoretické přípravy, tematické workshopy či letní školy. Samotný systém Hejného matematiky je podložen dlouhodobým, téměř 40letým, výzkumem a experimenty. Nejde tedy o žádný pokus na dětech, nebo novou módní vlnu.

S pilotním ověřením metody na naší škole jsme začali ve školním roce 2013/2014 v prvních a druhých třídách. Výsledky našich žáků (a nadšení učitelů) nás přesvědčily o smysluplnosti inovace a dnes již Hejného metodou vyučujeme matematiku na celém 1. i 2. stupni.

Jak to tedy funguje?

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které se skládají do uceleného didakticko – metodického konceptu tak, aby žák mohl matematiku objevovat sám a s radostí.

Vychází z konstruktivistických metod moderní pedagogiky, respektující nové poznatky o efektivním učení. Cíleně vytváří pro žáky bezpečné prostředí, aktivním zapojením do procesu učení a objevování minimalizuje nudu. Vytváří obrovský prostor pro intelektuální práci a rozvoj kreativity. Naprosto přirozeně rozvíjí sociální kompetence jako je spolupráce a vrstevnické učení. Dává žákovi velkou míru autonomie a tím také vlastní zodpovědnosti za výsledek práce.

Znalosti, které žák touto cestou získává, jsou pak v podobě schémat a síťování daleko lépe využívány v praxi. Bez nadsázky se dá říci, že metoda připravuje žáky na výzvy 21. století, kde nestačí naučit se informace nazpaměť, ale je nutné jim především porozumět a umět s nimi kriticky a kreativně pracovat.

Našim cílem je otevřít dětem krásy matematiky a ukázat jim, že matematika rozhodně nemusí být nudný, nezajímavý předmět. Právě naopak – matematika je může těšit, jejím prostřednictvím mohou rozvíjet nejen počítání samotné, ale také myšlení. Což je, mimochodem, hlavním úkolem matematiky.

 

Odpovědi na Vaše otázky

Výsledky a úspěchy našich dětí učených Hejneho metodou

Zajimavé odkazy

Články v médiích

Archivy