Odpovědi na Vaše otázky

Co si myslíte o tradiční matematice?

Je to naprosto regulérní metoda výuky matematiky, je tady dlouho a určitě se najdou žáci, kterým plně vyhovuje. Rozvíjí především přesné memorování a opakování učitelem předložených faktů, je zaměřená na rychlost. Zjednodušeně: je založena na tom, že učitel žákům ukáže, jak příklad řešit a žáci trénují řešení na různých příkladech. Proces učení má pevně v rukou učitel.

Proč jste opustili tradiční výuku?

Nebyli jsme spokojeni s úrovní matematických znalostí, kterou naši žáci na konci 9. třídy vykazovali. Mnoho dětí nebylo schopno řešit uspokojivě praktické úkoly matematiky dennodenního života. Snažili jsme se tedy hledat řešení v rámci tradiční výuky: navýšili jsme počet hodin, výuku jsme více individualizovali, dělili jsme žáky do výkonnostních skupin, hledali funkční didaktický systém.

Tyto kroky však přinášeli jen krátkodobá zlepšení, bez trvalého efektu. Navíc, děti matematiku neměly rády a vztah k předmětu je pro úspěšné učení nezbytný.

Nebylo by lepší kombinovat tradiční a Hejného metodu?

Takový postup jsme zkoušeli v období, kdy učitelé procházeli dvouletým školením Hejného metody. To, co jsme se právě naučili, jsme postupně aplikovali ve třídách. Žáci na daná prostředí a postupy velmi dobře reagovali, nicméně nejednalo se o systematický přístup.

Potvrdilo se nám to, co zjistili také na jiných školách. Že právě toto kombinování tradičního přístupu a Hejného matematiky (tedy využívání prostředí pro procvičení naučených postupů) je sice oživením výuky, ale žáci jsou ochuzeni o to nejdůležitější. O samostatné přemýšlení a objevování, na kterém je Hejného metoda postavena.

Je pravdou, že vaši žáci neudělali přijímací zkoušky z matematiky na víceleté gymnázium?

V současné době můžeme hovořit prozatím o přijímacích řízeních na víceletá gymnázia, kterým prošli žáci 5. tříd v roce 2017 a 2018. Žáci 9. tříd, kteří byli vyučování Hejného metodou od 5. třídy budou vycházet a skládat přijímačky až v roce 2019.

Je nutné si uvědomit, že smyslem přijímací zkoušky na víceletá gymnázia je vybrat cca 5 % nejlepších žáků. Podle toho je také vystavěna jejich náročnost, která přesahuje výstupy 5. ročníků. Naším prvořadým cílem není příprava žáků 5. tříd na přijímací řízení na gymnáziích. Přesto, na základě výsledků našich žáků, můžeme konstatovat, že talentované děti složí zkoušky bez problémů (samozřejmě je nutné se připravovat).

Každý rok výsledky přijímacích zkoušek pečlivě analyzujeme. Nezjišťujeme, že by úroveň matematických dovedností našich žáků zaostávala, jejich výsledky jsou většinou mírně nadprůměrné.

V roce 2017 se na osmileté gymnázium z naší školy hlásilo 14 žáků, z toho 11 bylo ke studiu přijato.

V roce 2018 se na osmileté gymnázium z naší školy hlásilo 10 žáků, z toho 7 bylo ke studiu přijato.

Slyšeli jsme, že děti, které od vás přejdou na gymnázium neumí matematiku, je to pravda?

Jsme přesvědčeni, že matematiku umí. Nejsou možná tak rychlí, ale mají jiné výhody: více přemýšlí, hledají různá řešení a postupy, jsou flexibilnější. Po několika měsících jsou schopni se adaptovat a pracovat v prostředí tradiční výuky. Jedná se většinou o talentované děti, jediné, co potřebují, je právě čas na adaptaci. Dobrý učitel může využít bonusy, které si z Hejného metody dítě přináší.

Posuďte sami:

•   V roce 2018 postoupilo do okresního kola matematické olympiády 6. ročníků z naší školy 6 dětí. Z primy krnovského gymnázia to bylo 7 dětí (5 z nich bylo bývalými žáky naší školy). Že by neuměli matematiku?

Jsou děti, které projdou Hejného metodou pomalejší v počítání?

I šikovní žáci mohou být v řešení příkladů pomalejší. To však není způsobeno tím, že by neuměli matematiku. Jsou zvyklí přemýšlet a objevovat různá řešení, ne pouze dosazovat vzorečky bez hlubší úvahy. Je to složitý způsob kognitivní práce, na který každý potřebuje svůj čas.

Víme, že klasická matematika upřednostňuje rychlost. My jsme přesvědčeni, že důležitější je hluboké pochopení. Myslíme si, že právě rozvoj myšlení je hlavním přínosem matematiky. Rychlost přijde při skutečném pochopení a dostatečném procvičení sama. Je průvodním jevem jistoty. A jistota vytváří matematické sebevědomí.

Každý žák je připravený na matematiku v jiném věku. Až ve 4. třídě je 95 % žáků připraveno zcela pochopit matematiku. Pokud se budeme snažit tento proces urychlit, naučíme žáky rychle sčítat a odčítat, naučíme je nadrilovat rychle násobilku, ale přeskočíme vývojovou fázi uvědomění si podstaty těchto procesů. To se nám jako bumerang vrátí v pozdějších letech, při řešení složitějších příkladů. Máme zkušenost, že právě na takto vzniklé handicapy vedou k pozdějšímu nepochopení, strachu a stresu z matematiky.

Slyšela jsem, že děti, které projdou Hejného matematikou neumí takové ty základní kupecké počty (malou násobilku, sčítání) je to pravda? (Jak je to se základními kupeckými počty, umí je vaše děti?)

Všechny děti vyučované Hejného metodou umí používat tzv. kupecké počty. Ví, kde a kterou početní operaci použít. Protože jsou vedeni k pochopení početních spojů, dokáží si pomoci, pokud jim spoj vypadne. Víme, že při srovnání s žáky klasické matematiky, naše děti z počátku v rychlosti zaostávají. Ale také máme zkušenosti s tím, že vše doženou, a navíc nemají potřebu se dále ptát, jakou početní operaci mají použit. (“A paní učitelko, je to na plus nebo na krát…?”)

A co ty vaše kozy a myši? Jak se může přetahovat kočka a myš? Patří to vůbec do matematiky?

Ano, patří. Touto otázkou se dotazujete na prostředí dědy Lesoně. Takto jsou žákům přiblíženy, v klasické metodě neoblíbené, rovnice. Přes síly zvířat a jejich vyrovnávání se žáci seznamují s úpravami rovnic, které při přesném – již matematickém zadání – umí velmi dobře použít.

Zajímavostí je, že žáci ve 4.ročníku dokáží, pomocí zvířat dědy Lesoně , řešit úlohy, které jsou soustavami rovnic o dvou neznámých.

Budou žáci připraveni na přijímací zkoušky?

Učitelé naší školy se seznamují s testy přijímacích zkoušek. Je zde potřeba uvážit, že tyto testy mají svá specifika: obsahují mnoho textu na mnoha stránkách. To, na co žáci naráží, není matematika samotná. Je to právě práce s dlouhým textem, se čtenářskou gramotností, s pozorným čtením zadání a jeho pochopením. Jde o obecný jev, týká se většiny dnešních žáků. Proto je důležitou částí výuky na naší škole kritické čtení a psaní.

K důkladnému procvičování numeriky doporučujeme našim žákům zajímavé programy:

www.matika.in
www.umimematiku.cz
http://liga.abaku.cz/Play.aspx
https://www.matemag.cz

Zvládnou matematiku na středních školách?

Pokud budou žáci sami chtít a budou správně motivováni, nevíme důvod, proč by naši neměli úspěšně zvládnout matematiku na středních školách. Žáci obsáhnou celé penzum matematiky, které stanovuje rámcový vzdělávací program shodný pro všechny školy. K tomu dostávají navíc do vínku umění diskutovat, naslouchat názorům druhých, argumentovat a schopnost vnímat matematiku v širším smyslu.

 

Archivy