Zápis z jednání 7.11. 2019

Zápis z jednání
Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Termín: 7. 11. 2019
Místo: ředitelna
Čas: 16:00 hod
Přítomni:
Mgr. Jiří Šiffner, Mgr. Petra Havlíčková, Ing. arch. Zuzana Matelová, PhDr. Mgr. Jana Koukolová
Petrová, Mgr. Zdeněk Obruča
Nepřítomen: Ing. Pavel Čech
Hosté: Mgr. Karel Handlíř – ředitel školy

Program zasedání školské rady:
1. Výroční zpráva 2018/2019
2. Plán práce na rok 2019/2020
3. Klasifikační řád
4. Diskuse

ad. 1
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2018/2019.
Proběhla diskuse nad využitím klubů K9 a K5. Kluby jsou využívány a kapacitně naplněny. Dětmi
ZŠJN je nyní klub K9 na Vrchlického ulici využíván z menší části (velkou část využívají děti z jiných
základních škol). Velká část dětí se kterými by bylo potřeba pracovat nyní dochází z ulice
Albrechtické, kde by škola ráda v rámci klubu děti doučovala. Zatím v této oblasti nejsou vhodné
prostory.
Rada doporučila rozšířit tabulku patologických jevů o další negativní projevy žáků (např. používání
vulgarismů) a tím zkonkretizovat velkou část přestupků zahrnutých v části JINÉ.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad. 2
Školská rada projednala a bere na vědomí Plán práce na rok 2019/2020.
Základem plánu je stabilizace rozjetých projektů a vyučovacích metod. Přenos kompetencí z ředitele
na učitele v návaznosti na rozšiřování formativního systému výuky a následného hodnocení.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad. 3
Školská rada projednala a schválila aktualizovaný školní klasifikační řád školy, který doznal výrazného
zestručnění a rozšíření systému formativního systému učení.
Proběhla diskuse nad možnostmi slovního hodnocení žáků. Využívá se na žádost rodičů u žáků s
problémy učení či nízkým stupněm mentálního postižení.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad. 4

Diskuse:

  • prevence kriminality v návaznosti na online prostor
  • škola využívá velkého množství preventivních programů
  • šikana a její odhalování – vzhledem k dostatečnému personálnímu obsazení školy(preventista, psycholog, spec. pedagog…) se daří problémové chování dětí a šikanu zachytit včas a situaci efektivně řešit a problém eliminovat
  • nedochází tak k případům přechodu dětí na jinou školu z důvodu šikany

Usnesení:

1. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2018 – 2019.
2. Rada projednala a bere na vědomí Plán práce na rok 2019/2020.
3. Školská rada projednala a schválila aktualizovaný školní klasifikační řád školy.

 

Zapsala: Ing. arch. Zuzana Matelová                                        Kontroloval: Mgr. Karel Handlíř

Archivy