Přijímací řízení na SŠ – konečná verze?

V přijímacím řízení na střední školy došlo podle zákona č. 135/2020 Sb.  k těmto změnám:

1) TERMÍNU JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • jednotná přijímací zkouška se bude konat 8. června 2020 pro čtyřleté obory a 9. června pro víceletá gymnázia
 • pozvánku k jejímu vykonání zašlou ředitelé středních škol deset pracovních dnů předem zákonným zástupcům. Pozvánku zašle také na e-mailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce
 • pokud škola organizuje také vlastní školní přijímací zkoušku, bude se konat ve dnech 3. – 6. června. Přesný termín zveřejní ředitelé na webových stránkách středních škol.

2) POČTU KOL JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • bude pouze jeden termín
 • žáci zkoušku vykonají na škole, kterou na přihlášce uvedli jako první v pořadí
 • takže pouze jeden test z českého jazyka a literatury (čas na vypracování je 70 minut) a jeden z matematiky (čas na vypracování je 85 minut)
 • výsledek testu dostanou obě školy uvedené na přihlášce
 • ředitelé středních škol zveřejní výsledky do 16. června (u čtyřletých oborů) a do 17. června (u víceletých gymnázií).

3) ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • zápisové lístky musí být odevzdány do 23. června (čtyřleté obory i obory tříleté – bez jednotné přijímací zkoušky), případně do 24. června (víceletá gymnázia)
 • zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat střední škole nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty)
 • zápisový lístek je možno vzít zpět v případě vydání nového rozhodnutí, kterým lze zrušit rozhodnutí o nepřijetí (dále viz bod 6)

4) UČEBNÍ OBORY (bez maturity, bez jednotné přijímací zkoušky)

 • jejich ředitelé mohou ukončit přijímací řízení dříve a zveřejnit jeho výsledky už v průběhu dubna nebo května. Nejpozději však 16. června.

 5) NÁHRADNÍ TERMÍN

 • pokud se žák z vážného důvodu nezúčastnil jednotné přijímací zkoušky (a do 3 dnů se písemně omluví řediteli střední školy), vykoná ji v náhradním termínu června
 • termín je stejný i pro žáky víceletých gymnázií

6) ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NENÍ PŘÍPUSTNÉ, NAHRADÍ JE NOVÉ ROZHODNUTÍ

 • novým rozhodnutím je možné změnit původní rozhodnutí o nepřijetí
 • žádost o vydání nového rozhodnutí musí být podána do tří dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí (ne ode dne, kdy jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu střední školy). Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí. Žádost může být podána na poště i poslední den lhůty.
 • pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které už odevzdal zápisový lístek mu jej vrátí po předložení nového rozhodnutí
 • aby ředitel školy žádosti vyhověl, musí být splněny tyto podmínky:
  • existuje volné místo
  • uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů
Vše ostatní – kritéria pro přijetí, počty přijímaných uchazečů, školní přijímací zkouška (ta se u našich žáků týká pouze oboru předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ a SZŠ Krnov), další kola přijímacího řízení atd. se nemění.
V případě nejasností napište:  [email protected]
Kamila Koukolová – výchovná a kariérní poradkyně
Nejnovější příspěvky
Archivy