Volby do školské rady

Vážení rodiče,

 

      po třech letech končí funkční období historicky první Školské rady při
Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, která byla zřízena na základě §167
zákona

561/2004 Sb. Proto je potřeba dle zákona 139/1995 Sb. provést nové volby.

           

      Volby se uskuteční ve čtvrtek 20.11. 2008 v průběhu třídních schůzek.
Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém
zakroužkuje maximálně dvě jména z navržených kandidátů. Lístek ze zakroužkováním
více než dvou jmen bude neplatný. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do
volebních uren, které budou umístěny v přízemí pavilónů A a pavilónů B.

      

      Volby se budou
řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členy školské rady se stanou
dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.

     

      Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období,
odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro
úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka,
jestliže tento přestal být žákem školy.
 

        

Školská rada    § 167

1)      
Při základních školách se zřizuje
školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy.

2)      
Školskou radu zřizuje zřizovatel,
který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů
školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

3)      
Týž člen školské rady nemůže být
současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo
zvolen pedagogickými pracovníky školy.

4)      
Ředitel školy zajistí v souladu s
volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

5)      
Nezvolí-li zákonní zástupci
nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované
výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

6)      
Funkční období členů školské rady
je tři roky.

7)      
Školská rada zasedá nejméně dvakrát
ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady
svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen
zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na
svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí
jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské
rady.

Školská rada  § 168

1)      
vyjadřuje se k návrhům školních
vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

2)      
schvaluje výroční zprávu o činnosti
školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,

3)      
schvaluje pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

5)      
podílí se na zpracování koncepčních
záměrů rozvoje školy,

6)      
projednává návrh rozpočtu právnické
osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření,

7)      
projednává inspekční zprávy České
školní inspekce,

8)      
podává podněty a oznámení řediteli
školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen:

umožnit školské radě přístup
k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle
zvláštních právních předpisů  poskytne ředitel školy školské radě pouze za
podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

    V období 2006-2008 pracovali ve školské radě:

za zákonné zástupce

za zřizovatele

za pedagogické pracovníky

RNDr. Boris Jahn

(předseda)

MUDr. Ladislav Václavec

Mgr. Kamila Lukszová

Renáta Nunvářová

Ing. Zdeněk Welna

Mgr. Marcela Rychtová

 

     Děkujeme všem členům rady za odvedenou práci ve prospěch školy v minulém
funkčním období. Svým snažením výrazně přispěli mimo jiné i k rekonstrukci školy
a schválení záměru stavět novou tělocvičnu.

 

     V průběhu listopadu a prosince proběhnou doplňovací volby do školské rady
také u zástupců pedagogických pracovníků a zřizovatele. Nové složení školské
rady bude zveřejněno na

www.zsjnkrnov.cz
.

 

     Pokud máte zájem kandidovat, vyplňte údaje

v následujícím textu
a odevzdejte, s vlastnoručním podpisem prostřednictvím
svého dítěte, případně osobně, třídnímu učiteli nebo vedení školy nejpozději
do 7.11.2008.

     Seznam všech navržených kandidátů bude vyvěšen v pondělí 10.11. 2008 na
vstupních dveřích školy a na

www.zsjnkrnov.cz
.

 

Volby školské rady pro období
od 1.1.2009-31.12.2011

– informace o Volbách do
školské rady pro období od 1.1.2009 – 31.12.2011 –

ke stažení

Verze: PDF

Velikost: 148 kB

Nejnovější příspěvky
Archivy