Kandidáti ve volbách do Školské rady

kandidáti jsou řazení dle data dodání přihlášky

                č. kandidáta                               jméno a příjmení                             

1. Mgr.  Josef Tobiášek  
2. Mgr.  Jan Čep  
3. Renáta Nunvářová  
4. Lucie Onderková  
5. Lenka Tomaštíková  
6. Vladimíra Zelinková  
7. Lucie Svobodová  
8. Dagmar Gebauerová  
9. Radovan Rosický  

            

  • Volby se uskuteční ve čtvrtek 20.11. 2008 od 16:00 do 18:00 hod v průběhu třídních schůzek.
  • Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje maximálně dvě jména z navržených kandidátů. Lístek ze zakroužkováním více než dvou jmen bude neplatný.
  • Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volebních uren, které budou umístěny v přízemí pavilónů A a pavilónů B.
  • Volby se řídí Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.
  • Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.  

  V Krnově 7.11. 2008

 

                                                       Karel Handlíř

Archivy