Aktivita 5

 

Aktivita 5

Příprava a zahájení realizace modulu "Realizace komplexního programu podpory"

Období realizace: měsíc 4-30  

Zajistit úspěšné fungování komplexního programu podpory prostřednictvím fungování všech čtyř modulů. 

Popis realizace:

Služby komplexního programu budou poskytovány osobám cílové skupiny od 4. do 30. měsíce realizace projektu. 

1. Modul Rozšíření nabídky asistenčních služeb.

Žákům se sociokulturním znevýhodněním budou poskytovány služby zaměřené na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (viz. popis aktivity č. 1- příprava a zahájení realizace modulu). 

2. Modul Prevence předčasného odchodu.

V odpoledních hodinách, vždy od pondělí do pátku, budou žáci se speciálně vzdělávacími potřebami docházet do Centra návazné péče, kde budou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytovány návazné individuální konzultace. Žáci zde budou moci vypracovat domácí úkoly, připravit se na vyučování a doučit se probírané učivo. V rámci prevence proběhnou 3- 4 společné semináře pedagogů a rodičů žáků (viz. popis aktivity č. 2- příprava a zahájení realizace modulu). 

3. Modul Rozvoj informačních a komunikačních dovedností.

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude vytvořen nový e-learningový vzdělávací program a počítačový kurz zaměřený na rozvoj informačních a komunikačních dovedností. Žáci budou využívat vzdělávací program jako doplněk učebních osnov. Rozsah vzdělávacího programu pro 1. stupeň je 28 hodin a pro 2. stupeň 30 hodin. Rozsah počítačového kurzu ke 42 hodin. Obsah e-learningového programu i obsah kurzu je podrobně popsán v aktivitě č. 3.

4. Modul podpora vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci budou na vzdělávacím kurzu seznámeni s metodami a formami práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a nové znalosti a dovednosti budou využívat ve výuce. Za tuto aktivitu bude zodpovědný vedoucí projektu a koordinátor komplexního programu, přičemž se na její realizaci budou podílet všichni členové realizační týmu. 

Konkrétním výstupem této aktivity bude:

Fungující komplexní program podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Seznamy účastníků projektu. V rámci projektu garantujeme tyto minimální počty účastníků zapojených do projektu:

– žáci základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami: 80 osob,

– pracovníci škol: 25 osob,

– rodiče žáků: 15 osob.

Předchozí

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy