Aktivita 4

 

 

Aktivita 4

Příprava a realizace modulu "Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků"

Období realizace: měsíc 5-6  

Cílem tohoto modulu je podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků, především v oblasti metod a forem práce se žáky se sociokulturním znevýhodněním. 

Cíle aktivity:

a) Připravit obsah a náplň 20 hodinového vzdělávacího a výcvikového kurzu pro pedagogy, kteří pracují s cílovou skupinou, tedy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

b) Zrealizovat připravený kurz pro pedagogy. 

Popis realizace:

a) Bude připraven obsah a náplň 20 hodinového vzdělávacího a výcvikového kurzu pro pedagogické pracovníky. Kurz bude zaměřen na metody práce se žáky a na rozvoj základních klíčových dovedností přispívajících k úspěšnému zvládnutí vyučovací hodiny, které se žáci se sociokulturním znevýhodněním účastní.  

Obsah vzdělávacího kurzu:

1.Klima třídy – 8 hodin

– jak cílevědomě orientovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na splnění úkolů,

– pedagogická diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

– jak podporovat a povzbuzovat tyto žáky k učení,

– jak poskytovat žákovi zpětnou vazbu a budovat jeho sebedůvěru a sebeúctu,

– jak pracovat s prostředím a vzhledem učebny k podpoře kladných postojů žáka vůči vyučování.

2. Kázeň – 8 hodin

– jak vytvořit fungující řád ve třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

– jak předcházet projevům nežádoucího chování u těchto žáků,

– jak řešit nevhodné chování,- jak budovat přiměřenou autoritu.

3. Reflexe vlastní práce a evaluace – 4 hodiny

– jak využívat hodnocení své práce k plánování dalších činností,

– jaké metody hodnocení své práce používat,

– prevence syndromu vyhoření. 

b) Vzdělávací kurz bude 3 denní a bude realizován mimo školu. Pro tyto účely bude pronajato výcvikové zařízení, kde bude zajištěno ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího kurzu. Na závěr kurzu bude zjištěna zpětná vazba od účastníků kurzu. Účastníci budou hodnotit náplň kurzu, dovednosti lektora, dostatečnost získaných informací a úroveň organizačního zabezpečení. 

Za realizaci této aktivity bude zodpovědný vedoucí projektu a koordinátor komplexního programu.

Na její přípravě a realizaci se budou podílet všichni členové realizačního týmu.

Konkrétním výstupem této aktivity bude:

– Připraven a zrealizován 3 denní vzdělávací kurz pro 25 pedagogických pracovníků a prezenční listina účastníků.

– Vydaná osvědčení účastníkům kurzu. Hodnotící dotazníky účastníků kurzu.

 

Předchozí

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy