Přijímací řízení 2010/2011

Vycházejícím žákům a jejich rodičům

informace o přijímacím řízení ve školním roce 2010/2011 

 

Přihlášky ke studiu na středních školách budou žákům vytištěny ve škole. K tomu je nutné, aby žáci nejpozději do poloviny února oznámili výchovné poradkyni názvy středních škol a oborů, na které se hlásí a také informaci, který z rodičů má být na přihlášce uveden.

Po vytištění přihlášek je žáci dostanou domů ke kontrole údajů. Pokud bude vše v pořádku, opatří si razítko lékaře (je-li nutné) a ti, kteří budou dělat přijímací zkoušku, doplní její termín. Spolu s údaji o místě a datu vyplnění přihlášky ji s podpisem rodiče na ní uvedeného donesou zpět do školy výchovné poradkyni. Ta jim zajistí razítko školy s podpisem ředitele a přihlášku vrátí zpět nejpozději začátkem března. Na střední školy doručí přihlášky žáci nebo jejich zákonní zástupci buď osobně (doporučuji nechat si vystavit potvrzení o převzetí přihlášky) nebo poštou (raději doporučeně) do 15. března 2011. Ke každé přihlášce přiložte kopii výstupního hodnocení, které žáci dostanou s pololetním vysvědčením.

Do prvního kola přijímacího řízení mohou žáci podat maximálně tři přihlášky.

 

Termíny přijímací zkoušky stanoví ředitel střední školy a zveřejní je na webu do 31. 1. 2011. Přijímací zkoušky se budou konat v době od 22. 4. do 7. 5. 2011 a každá střední škola pro ně vypisuje dva termíny. Při vyplňování termínu na přihlášku proto dejte pozor, aby se vám nestalo, že se přihlásíte na přijímací zkoušku na dvou středních školách v jeden den.

Střední škola vám 14 dnů před termínem pošle pozvánku k vykonání přijímací zkoušky.

 

Oznámení o přijetí nebo nepřijetí žáka na střední školu zašle její ředitel nejpozději do tří dnů od skončení prvního kola přijímacího řízení.

 

Zápisový lístek obdrží žáci na základní škole do 15. března 2011. Musí být odevzdán na střední škole do pěti pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek je možno jedenkrát vzít zpět a odevzdat v jiné střední škole.

Pokud žák zápisový lístek na školu, která ho přijala, nepošle v termínu, ztrácí nárok na přijetí.

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Druhé a další kola přijímacího řízení – informace je možno zjistit na internetových stránkách jednotlivých středních škol. Počet přihlášek pro další kola není omezen.

 

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete ve vyhlášce 671/2004 Sb.

 

                                                                                                         

Mgr. Kamila Koukolová

výchovná poradkyně

Nejnovější příspěvky
Archivy