Příprava almanachu k 50. výročí školy

 

V rámci oslav 50. výročí školy bude vydán almanach. Almanach bude obsahovat především seznamy absolventů, ředitelů, vyučujících a dalších zaměstnanců školy za celých 50 let. Dále bude obsahovat texty shrnující historii školy a přípomínající nejvýznamější události. Důležitou částí by měly být rovněž fotografie a jiné obrazové materiály, dokládající pestrý život školy, a vzpomínky absolventů a učitelů na větší i menší každodenní příhody, které na škole zažili.

 

Grafickou úpravu almanachu přislíbil provést zkušený krnovský výtvarník p. Svatoslav Böhm.

 

Almanach bude vydán v počtu asi 500 ks a bude prodáván v době oslav 16. a 17. září 2011. Přesná cena bude stanovena až podle skutečných nákladů, ale pravděpodobně to bude částka kolem 200 Kč. Pro zájemce se chystá systém jmenovitých objednávek. V případě velkého zájmu bude vytištěno více kusů.

 

V současné době se již kompletují seznamy a píší shrnující texty, bohužel fotografií a vzpomínek absolventů je zatím relativně málo. Vyzýváme proto všechny, kteří mají

 

– fotografii třídy,

– fotografii z nějaké akce školy (ze soutěží, výletů, exkurzí, ad.),

– fotografii školy (zvnitřku i zvenku, zvláště z dřívějšího období),

– fotografii z jakékoli akce např. města, které se škola účastnila,

– zajímavý obrazový materiál (staré sešity, žákovské knížky, výkresy, diplomy, pionýrský průkaz, ap.),

aby je zapůjčili organizátorům oslav. Fotografie označte svým jménem a připište datum (rok) vzniku a příp. osoby, které jsou na fotografii.

 

Dále vyzýváme všechny, kteří mají

– nějaké historky a příhody ze školních lavic,

– příjemné vzpomínky na své učitele nebo spolužáky,

– cokoliv dalšího, co by stálo za to být vzpomenuto a otištěno v almanachu,

aby je ve vhodné formě doručili organizátorům. Vítáno je opravdu cokoliv, konečný výběr je vyhrazen autorům almanachu. Rovněž znáte-li někoho, kdo disponuje zajímavými fotografiemi nebo vzpomínkami, sdělte mu naši výzvu.

 

Kontakty:

Mgr. Hana Wiedemanová, Mgr. Marcela Rychtová, Mgr. Karel Handlíř, Mgr. Filip Andziol

tel. škola: 554 617 588

e-mail: [email protected] (příp. osobní emaily členů přípravného výboru)

stránky školy: www.zsjnkrnov.cz

 

Fotografie, materiály i vzpomínky je třeba doručit co nejdříve, nejlépe do konce března 2011. Pozdější zařazení může být problematické. Co už není třeba doručovat, jsou ročenky vycházejících žáků, máme kompletní řadu od r. 1975 do r. 2010.

 

Poslední výzva se týká sponzorů. Vstupní náklady potřebné k přípravě a tisku almanachu jsou vysoké a nemohou být hrazeny z rozpočtu školy. Kdo by byl ochoten podílet se větší nebo menší částkou na sponzorování vydání almanachu, příp. dalších aktivit týkajících se oslav, nechť se ozve orgranizátorům nebo v kanceláři školy. Sponzoři obdrží darovací listinu a jejich jména (nebo jména firem) budou uvedena v almanachu.

 

Děkujeme

 

Za přípravný výbor oslav Filip Andziol

 

Na závěr další "historická" fotografie. Kdo pozná rok, třídu, třídní učitelku, některé z žáků a přihlásí se organizátorům, obdrží odměnu.

 

Archivy