JAK VYUČUJEME

„Matematika není jen o počítání, je to královna věd, jejíž plody potřebujeme ve všech oblastech lidského konání.“

Matematickou gramotnost nechápeme pouze jako zvládnutí počítání. Jsme přesvědčeni, že je přínosné osvojit si komplexní dovednost matematicky uvažovat, argumentovat, komunikovat, vidět problémy a nacházet jejich řešení.

Matematiku vyučujeme Hejného metodou. Jde o komplexní metodu, založenou na 12 vzdělávacích principech složených do uceleného konceptu tak, aby děti objevovaly matematiku samy a s radostí. Vychází ze 40 let výzkumu a experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Matematickou zdatnost naši žáci uplatňují v různých situacích – jsou komunikativnější, dokáží se poučit z chyb, jsou sebevědomější, schopní samostatného úsudku.

 

„Čtenářsky gramotnými se staneme, jen když budeme číst.“

Číst učíme žáky genetickou metodou. Tato metoda respektuje přirozený vývoj dětí, je založena na souhře čteného a pochopeného – tedy na pochopení významu slov a textu. Takto se čtenářské dovednosti žáků lépe rozvíjí, děti jsou v první třídě již kolem Vánoc schopny číst text s velkými písmeny.

Čtenářské dovednosti rozvíjíme cíleně od první třídy – ve všech ročnících jedenkrát týdně, během čtenářských dílen. Zde vytváříme klidný prostor pro čtení a sdílení čtenářských zážitků. Každá třída prvního stupně disponuje třídní mini knihovničkou, děti si mohou knihy půjčovat i domů. Podporujeme čtení o přestávkách a také v hodinách, pokud mají žáci splněny své úkoly.

Rozvoj čtenářské gramotnosti se nevěnujeme pouze v hodinách jazyka českého, ale ve všech předmětech tím, že do výuky zařazujeme metody kritického čtení a psaní (RWCT).

 

„Žijeme v období 4. průmyslové revoluce, v digitálním věku – potřebujeme umět ovládat technologie “

Jsme si vědomi důležitosti rozvoje digitální a informační gramotnosti. Při výuce vedeme žáky tak, aby ICT chápali jako skvělý nástroj pro přístup k informacím, k učení a vlastnímu rozvoji, přičemž klademe důraz na kritické myšlení. Pro výuku ICT je škola nadstandardně vybavena – používáme notebooky, iPady, interaktivní tabule s Apple TV.

Současně také zavádíme e-learning – žáci se mohou do různých předmětů připravovat online. K dispozici jsou jim výukové materiály, kontrolní testy, lekce k procvičování probírané látky. K učebnicím a pracovním sešitům tak mohou využívat další informační zdroje.

Předchozí

Následující

Archivy