Rotační výuka pro 2. stupeň

Od pondělí 10. května se vrátí do školy také žáci 2. stupně. Ve třídách se bude v týdenních intervalech střídat prezenční výuka ve škole s distanční výukou doma.

Kdy doma a kdy ve škole?

 • Prezenční výuka ve škole i distanční výuka doma je pro všechny žáky povinná.
lichý týden sudý týden lichý týden sudý týden
10. – 14. 5. 17. – 21. 5. 24. – 28. 5.  31.5. – 4.6. 
ve škole doma ve škole doma ve škole doma ve škole doma
6. ABC 7. ABC 7. ABC 6. ABC 6. ABC 7. ABC 7. ABC 6. ABC
8. ABC 9. ABC 9. ABC 8. ABC 8. ABC 9. ABC 9. ABC 8. ABC

Kterými vchody budou děti chodit?

 • učitelé vyzvednou žáky  u určených vchodů na pavilonu A (předním a zadním vchod) u vchodu do tělocvičny u hlavního vchodu do školy, u těchto vchodů budou mít žáci i šatny

Jak bude probíhat a kdy bude končit prezenční výuka?

 • žáci se budou učit dle rozvrhů zveřejněných v Edupage, podle času zahájení výuky a počtu hodin v jednotlivých dnech je v tabulce níže uveden čas ukončení výuky
 • tělesná výchova bude probíhat na venkovním hřišti a hudební výchova bude bez zpěvu
třídy – lichý týden příchod do školy konec výuky po 5. hod. konec výuky po 6. hod.
6.A 6.B 6.C 7:35 x 13:15 (13:25 – 6.C)
8.A 8.B 8.C 7:50 12:25 13:30 (13:35 – 8.C)

třídy – sudý týden příchod do školy konec výuky po 5. hod. konec výuky po 6. hod.
7.A 7.B 7.C 7:35 12:25 13:15 (13:25 – 7.C)
9.A 9.B 9.C 7:50 12:25 13:30 (13:35 – 9.C)

Jak bude probíhat distanční výuka v týdnu, kdy budou žáci doma?

 • distanční výuka bude probíhat stejně jako doposud, žáci budou mít zadané prezentace, ověřování učiva a Meety (rozvrh Meetů se může změnit)
 • výjimkou může být první a druhý týden rotační výuky, kdy bude probíhat adaptace a v některých předmětech neproběhnou Meety

Budete pro žáky připravovat adaptační program?

 • v prvním týdnu ve škole budou třídy absolvovat adaptační program zaměřený na socializaci, spolupráci, komunikaci a postupný přechod na školní výuku
 • v rámci adaptačního programu budou žáci ve skupinách plnit úkoly praktického zaměření z různých předmětů venku i ve třídě
 • žáci se nebudou učit podle rozvrhu, konec výuky bude nejpozději ve 14:00 hod.
 • v dalším týdnu ve škole už bude probíhat výuka podle rozvrhu, včetně odpolední výuky
 • při výuce bude kladen důraz na procvičování, ujasňování, mapování a upevňování učiva probraného na on-line výuce

Kdo se může účastnit prezenční výuky?

 • všichni žáci 1. stupně podle výše uvedeného rotačního rozpisu, kteří splní podmínky pro vstup do školy:
  • absolvují v pondělí a ve čtvrtek antigenní test
  • nebo doloží lékařskou zprávu o prodělané nemoci Covid 19 s datem prvního pozitivního testu (od testu nesmí uběhnout více jak 90 dnů)
  • doloží zprávu certifikované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu který nesmí být starší 48 hod
  • budou si chránit dýchací cesty chirurgickou roušku
  • budou si dezinfikovat ruce při vstupu do školy a vstupu do třídy (zde mohou i mýdlem)
  • nebudou mít akutní příznaky nemoci Covid 19
  • v případě pochybností volejte 739 040 461 (ředitel školy)

Může si dítě přinést vlastní test (např. ze slin)?

 • ANO umožníme žákům přinést si i vlastní antigenní test např. ze slin
 • test musí být na seznamu antigenních testů MZ
 • test a jeho součásti musí být neporušeny a test si žáci provedou s učitelem ve třídě
 • rodiče zajistí, aby žák uměl test používat a zvládl samo testování
 • náklady na tyto testy si hradí rodiče sami

Co se stane, pokud rodiče odmítnou žáka testovat?

 • netestované dítě nebo dítě, které nesplnilo podmínky viz. výše, se nemůže zúčastnit prezenční výuky
 • dítě tak bude pokračovat v distanční výuce (s jinou třídou v ročníku a s možným omezením výuky přes Meet)

Jak bude probíhat testování?

 • testování bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek ráno po nástupu do školy
 • testování proběhne testem dodaným MŠMT (Singclean IVD COVID-19 Test Kit)
 • žáci přijdou ve stanoveném čase k určenému vchodu do školy
 • učitel si je bude postupně přebírat a přes šatnu je odvede do třídy
 • na stolech budou připravené zkumavky, testovací kapalina, testovací destička a tyčinka se štětinkou na výtěr nosu
 • testování proběhne tak, že si žáci rozbalí testovací destičku, do zkumavky nakapou testovací kapalinu, tyčinkou odeberou vzorek z přední části nosu (cca 2 cm) a zastrčí tyčinku do zkumavky, 10x s ní zatočí a po 1 minutě stisknou prsty zkumavku a tyčinku vyjmou tak, aby většina vzorku zůstala ve zkumavce, zkumavku uzavřou kapacím víčkem a opět 1 min. počkají, poté nakapou 3 kapky do  kulatého otvoru na testovací destičce, testovací destičku položí na okraj stolu  vše názorně uvidíte zde na videu MŠMT
 • po 15 min. učitel zkontroluje výsledky a žáci testovací destičky vyhodí do odpadkového koše
 • pokud chce být na testování účasten rodič (nebo jim pověřená osoba) přichází i s žákem ve stanoveném čase k nouzovému vchodu do tělocvičny (viz. obrázek) a své dítě si může otestovat sám nebo dohlížet na průběh testování
 • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede se test bezprostředně po jeho příchodu u hlavního vchodu do pavilonu A (u recepce)

Jak se postupuje při zjištění pozitivního testu?

 • škola bude postupovat podle testovacího diagramu
 • pozitivně testovaný žák se přesune do izolační místnosti kde počká na rodiče
 • rodiči škola předá potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu, ten má povinnost informovat dětského lékaře a podrobit se konfirmačnímu PCR testu
 • o výsledku PCR testu musí rodič neprodleně informovat školu
 • žák s pozitivním výsledkem antigenního testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního PCR testu nebo po skončení povinné izolace (potvrzené dětským lékařem)

Výsledky testování

 • v týdnu od 12.4. – 19.4. jsme provedli celkem 409 testování a všechny testy byly negativní
 • v týdnu od 19.4. – 23.4. jsme provedli celkem 427 testování a všechny testy byly negativní
 • v týdnu od 26.4. – 30.4. jsme provedli celkem 535 testování a všechny testy byly negativní
 • v týdnu od 3.5. – 7.5. jsme provedli celkem 236 testování a všechny testy byly negativní

Jaká bude organizace k zajištění bezpečnosti dětí:

 • každá třída bude mít své vyučující, třídy se budou dělit na skupiny, nebudou se však míchat s jinými třídami
 • o přestávkách budou žáci i vyučující ve třídě, na toalety budou chodit průběžně
 • každá třída bude mít určenou toaletu
 • před začátkem vyučovací hodiny, v polovině a na konci vyučovací hodiny se bude větrat
 • při vstupu do školy, do třídy, před přestávkou a po návratu z venku si budou žáci umývat ruce mýdlem, případně dezinfikovat

Budou povinné roušky?

 • ANO žáci i učitelé budou nosit ve všech prostorách školy chirurgické roušky resp. respirátory (učitelé), doporučujeme min. 2 roušky na den

Kdo se bude moci stravovat ve školní jídelně?

 • žáci navštěvující prezenční výuku mohou konzumovat oběd v jídelně
 • žáci na distanční výuce si musí oběd z jídelny odnést mezi 11:15 – 11:45
 • v jídelně budou maximálně dvě třídy
 • týdenní rozpis příchodů na obědy – lichý týden
 • týdenní rozpis příchodů na obědy – sudý týden
 • v případě nejasností volejte 724 590 030 (vedoucí jídelny)

Skupinové konzultace

 • skupinové konzultace jsou určeny žákům, které kontaktovalo vedení školy z důvodu neplnění povinností distanční výuky
 • žáci se vzdělávají dle potřeby a speciálního rozvrhu ve skupinách s maximálním počtem 6 žáků na skupinu
 • všichni žáci účastnící se skupinových konzultací se musí testovat 2x týdně (pondělí a čtvrtek, nebo před první hodinou)

Individuální konzultace

 • individuální konzultace jsou poskytovány žákům na základě doporučení pedagogů, konzultaci povoluje vedení školy s přihlédnutím na individuální potřeby žáků
 • žáci účastnící se individuálních konzultací se netestují

Odkazy na právní směrnice:

MO MZ – ochrana dýchacích cest         MO MZ – opatření ve školách 2. fáze      MO MZ – testování  žáků     

 Informace k provozu škol  od 10.5.2021 (MŠMT ČR)

Archivy