Děti, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky ve šk. roce 2022/2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2022 / 2023 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace a zároveň u nich byla přijata žádost o odklad povinné školí docházky o jeden rok.

Upozorňujeme rodiče, pokud tak neučinili při zápise, na povinnost dodat škole do 31.5. 2022 potřebné dokumenty k vyřízení žádosti.

  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
p.č. reg. č. p.č. reg. č.
1. 308 11. 350
2. 321 12. 361
3. 322 13. 362
4. 323 14. 363
5. 324 15. 368
6. 325 16. 382
7. 326 17. 384
8. 345 18.  386
9. 348 19.  387
10. 349 20.  389

Datum zveřejnění: 27.4. 2022

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Nejnovější příspěvky
Archivy