Metodik prevence

Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků školy je

zaměřena: 

      a)  předcházení zejména následujjícím rizikovým jevům v chování žáků:

           –  záškoláctví

           –  šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus

           –  kriminalita, delikvence

           –  užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné látky a 

               psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a

              dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových

              látek

           –  závislost na politickém a náboženském extremismu

           –  netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

 

      b)  rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

           –  domácího násilí

           –  týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání

           –  ohrožování mravní výchovy mládeže

           –  poruch přijmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

 

                                                                         Dle metodického pokynu k

                                                                         primární prevenci sociálně 

                                                                         patologických jevů u dětí, žáků

                                                                         a studentů ve školách a 

                                                                         školských zařízeních 

                                                                         MŠMT  Č.j. 20 006/2007-51  

Kontakt na školního metodika prevence: 

 Mgr. Jitka Klimenková                                        [email protected]

 tel. +420 554 617 558

 

konzultace:    úterý        11.55 – 12.40

                     čtvrtek     14.15 –  15.00     1.a 4. týden v měsíci

                      dle potřeby řešení problémů ihned  

Své dotazy do schránky důvěry pište sem  

Kyberšikana – informační leták pro rodiče  .doc

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy