Volby do školské rady

Školská rada při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

   okres Bruntál, příspěvková organizace 

Volby do školské rady 

 

Vážení rodiče,      

po třech letech končí funkční období historicky druhé Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, která byla zřízena na základě §167 zákona561/2004 Sb. Proto je potřeba dle zákona 139/1995 Sb. provést nové volby.                 

Volby se uskuteční ve čtvrtek 24.11. 2011 v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje maximálně dvě jména z navržených kandidátů. Lístek ze zakroužkováním více než dvou jmen bude neplatný. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volebních uren, které budou umístěny v přízemí pavilónů A a pavilónů B.           

Volby se budou řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.            Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.          

Školská rada    § 167

1)       Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

2)       Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

3)       Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

4)       Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

5)       Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

6)       Funkční období členů školské rady je tři roky.

7)       Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. 

Školská rada  § 168

1)       vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

2)       schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny, 

3.      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

4.      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

5.      projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

6.      projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

7.      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

Ředitel školy je povinen: umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů  poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.    

V období 2009-2011 pracovali ve školské radě:

za zákonné zástupce za zřizovatele za pedagogické pracovníky
Mgr. Jan Čep (předseda) Ing. Jaromír Foltýn Mgr. Kamila Lukszová
Mgr. Josef Tobiášek Ing. Zdeněk Welna Mgr. Eva Nevídalová

     

Děkujeme všem členům rady za odvedenou práci ve prospěch školy v minulém funkčním období.      

V průběhu listopadu proběhnou doplňovací volby do školské rady také u zástupců pedagogických pracovníků. Za zřizovatele byli RM nominování Ing. Jaromír Foltýn a Mgr. Pavel Moravec.     

Nové složení školské rady bude zveřejněno na www.zsjnkrnov.cz     

Pokud máte zájem kandidovat, vyplňte přihlášku a odevzdejte, s vlastnoručním podpisem prostřednictvím svého dítěte, případně osobně, třídnímu učiteli nebo vedení školy nejpozději do 9.11.2011.

Seznam všech navržených kandidátů bude vyvěšen v pondělí 14.11. 2011 na vstupních dveřích školy a na www.zsjnkrnov.cz.

 

 

Nejnovější příspěvky
Archivy