Zápis z jednání 9.11. 2017

Zápis z jednání

Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Termín:         9.11. 2017

Místo:             ředitelna

Čas:                15:30 hod.

Program:

Program  zasedání školské rady:

  1. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2016/2017
  2. Projednání Plánu práce na školní rok 2017/2018
  3. Diskuse

Přítomni:

Mgr. Petra Havlíčková, Mgr. Jiří Šiffner, Mgr. Pavel Moravec, Ing. Tomáš Hradil, Mgr. Veronika Nováková, Ing. Stanislava Halířová

ad. 1  

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/2017.

Připomínky:  matematika 1-8 třídy dle profesora Hejného, 9. třída – poslední matematická třida, ČJ – porozumění textu, rozvíjení kritického myšlení, inkluse – nárust asistentů pedagogů, koordinace činnosti se speciálním pedagogem, financování z projektů, technická podpora – jídelna (řešení prostoru), matematický sklad, sítě (servery), parkoviště v rámci úprav okolí školy (přesun hřiště).

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0       

ad. 2

Školská rada vzala na vědomí Plán práce na školní rok 2017/2018.

Připomínky: školní jídelna, renovace povrchu hřiště, klilmatizace podkroví, výstupní parkoviště na ulici Křížkovského v souvislosti s terénními úpravami a přesunem hřiště, projednání plánu zavedení formativního hodnocení (učitelé, žáci sami, žáci mezi sebou), montáž lezecké stěny v tělocvičně.

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0               

Diskuse

–      Počet žáků vs. Asistenti, speciální pedagog,

–      OSPOD – řešení kázeňských přestupků (neomluvené hodiny),

–      Erasmus – neúspěšný projekt,

–      Propojení žáku s provozem firem – plánovaná změna v ŠVP – pracovní činnosti přesun do 7. tříd

–      „ŘEMESLA NA ŽIVO“ – spolupráce se SŠZS Město Albrechtice – 8 a 9 třídy – stínování ve firmách.

Usnesení:

  1. ŠR schválila Výroční zprávu za rok 2016/2017
  2. ŠR projednala Plán práce na rok 2017/2018
  3. Schválen dodatek k ŠVP č. 6

Zapsal:  Ing. Stanislava Halířová                                           Schválil:   Mgr. Pavel Moravec

Archivy