Děti, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky ve šk. roce 2024/2025

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2024 / 2025 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace a zároveň u nich byla přijata žádost o odklad povinné školí docházky o jeden rok.

Upozorňujeme rodiče, pokud tak neučinili při zápise, na povinnost dodat škole do 31.5. 2024 potřebné dokumenty k vyřízení žádosti.

  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
p.č. reg. č. p.č. reg. č.
1. 196 8. 232
2. 197 9. 240
3. 200 10. 241
4. 201 11. 243
5. 202 12. 244
6. 225 x 256

 

Datum zveřejnění: 12.4. 2024

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Archivy