Spolu to zvládneme 2

Název projektu:   Spolu to zvládneme 2

Poskytovatel dotace:  Moravskoslezský kraj

Název dotačního programu: Program na podporu aktivit v oblasti specifické primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2010.

Výdaje na projekt celkem:   40 800 Kč

Z toho dotace MSK:              30 600 Kč

Popis projektu:

Pro úspěšný výchovně vzdělávací proces je potřeba příznivého klimatu školy a bezpečí, ve kterém má každý žák své místo, má se komu svěřit a o koho se opřít. Tento projekt by měl nastartovat a rozvinout dlouhodobou systematickou spolupráci mezi třídními kolektivy a rozvoj osobnosti žáků, jejich vzájemnou toleranci a spolupráci. Projekt je zaměřen na pomoc žákům vymezit se vůči negativním projevům sociálně patologických jevů. Projekt se bude realizovat z části na práci daného třídního kolektivu vedeného svým třídním učitelem a z části na partnerství konkrétní 1. třídy s konkrétní 6. třídou, které by trvalo čtyři roky a bylo by zaměřeno na spolupráci, pomoc a osvojení si určité zodpovědnosti a vzorového chování. Do projektu se každý rok zapojí třídní učitelé prvních a šestých tříd, ve spolupráci s Mgr. Pavlínou Němcovou, která nám zajistí vzorové programy pro první a šesté ročníky a poskytne odbornou podporu v letošním roce při pořádání dvoudenních pobytových kurzů „Spolu to zvládneme 2“. Cílovou skupinou těchto kurzů jsou žáci prvních a šestých tříd, nepřímo se školí i pedagogové v aktivitách rozvíjejících níže zmíněné dovednosti žáků.           

Projekt je zamýšlen jako dlouhodobý, v každém roce by se do něj zapojili žáci prvních a šestých tříd startovacím pobytovým kurzem „ Spolu to zvládneme“. Za čtyři roky by tak do projektu vstoupili všichni žáci školy. Každý rok bychom výsledky hodnotili a upravovali metody a formy tak aby postihovaly co nejširší okruh potencionálních problémů.

Vedoucí projektového týmu:   Mgr. Jitka Klimenková

 

              

 

Nejnovější příspěvky
Archivy