Děti, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky ve šk. roce 2023/2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2023 / 2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace a zároveň u nich byla přijata žádost o odklad povinné školí docházky o jeden rok.

Upozorňujeme rodiče, pokud tak neučinili při zápise, na povinnost dodat škole do 31.5. 2023 potřebné dokumenty k vyřízení žádosti.

  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
p.č. reg. č. p.č. reg. č.
1. 205 11. 233
2. 207 12. 236
3. 211 13. 241
4. 214 14. 243
5. 215 15. 245
6. 216 16. 258
7. 219 17. 262
8. 224 18. 265
9. 227 x x
10. 228 x x

Datum zveřejnění: 21.4. 2022

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Nejnovější příspěvky
Archivy